Przetargi.pl
Budowa miejsc parkingowych i chodników w m. Księżowola

Gmina Tarczyn ogłasza przetarg

 • Adres: 05-555 Tarczyn, ul. Rynek 8a
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 7157900, 7157938 , fax. 22 7278191
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Tarczyn
  ul. Rynek 8a 8a
  05-555 Tarczyn, woj. mazowieckie
  tel. 22 7157900, 7157938, fax. 22 7278191
  REGON: 00055051600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.tarczyn.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa miejsc parkingowych i chodników w m. Księżowola
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest budowa przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego miejsc parkingowych i chodników w m. Księżowola, w tym w szczególności: 1) mechaniczne karczowanie drzew - 3 szt.; 2) w celu uporządkowania dróg manewrowych: ustawienie ok. 203m krawężników na ławie betonowej, wykonanie podbudowy tłuczniowej o łącznej grubości 20cm na powierzchni ok. 800m2, wykonanie nawierzchni bitumicznej dwuwarstwowej o łącznej grubości 7 cm na powierzchni ok. 800m2; 3) w celu przygotowania zatok postojowych: ustawienie ok. 307m krawężników na ławie betonowej, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o łącznej grubości 20cm na powierzchni ok. 504m2, wykonanie nawierzchni z kostki brukowej o grubości 8cm na powierzchni ok. 504m2; 4) wyplantowanie poboczy, ich wypełnienie humusem i obsianie trawą; 5) zapewnienie obsługi geodezyjnej, geodezyjne wytyczenie oraz przedłożenie Zamawiającemu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera siwz.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331402
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie jest wymagane

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.tarczyn.pl (zakładka zamówienia publiczne 2013)
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach