Przetargi.pl
Modernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 2 w Rydułtowach

Miasto Rydułtowy ogłasza przetarg

 • Adres: 44-280 Rydułtowy, ul. Ofiar Terroru 36
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 4537411 , fax. 032 4537410
 • Data zamieszczenia: 2013-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Rydułtowy
  ul. Ofiar Terroru 36 36
  44-280 Rydułtowy, woj. śląskie
  tel. 032 4537411, fax. 032 4537410
  REGON: 27253611000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rydultowy.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 2 w Rydułtowach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest przebudowa budynku Publicznego Przedszkola Nr 2 w Rydułtowach przy ul. Raciborskiej 216. Budynek podlega częściowej przebudowie związanej z dostosowaniem obiektu do wymagań ochrony przeciwpożarowej. 2.Zakres robót określonych w ust. 1 obejmuje: 1)roboty demontażowe i rozbiórkowe: a)rozbiórka ścian działowych oraz elementów konstrukcyjnych, b)demontaż wyposażenia i elementów wykończeniowych, c)demontaż istniejącej instalacji co. wraz z oprzyrządowaniem, d)demontaż stolarki, e)rozbiórka warstw izolacyjnych oraz konstrukcyjnych stropodachu; 2)roboty budowlane w zakresie robót konstrukcyjnych i wykończeniowych: a)montaż klapy oddymiającej, b)wznoszenie elementów ściennych, c)wymiana stolarki drzwiowej, d)tynkowanie ścian zaprawą cementowo- wapienną, e) malowanie farbami zmywalnymi, f)przebudowa schodów zewnętrznych, 3) roboty instalacyjne: a)instalacja elektryczna: montaż oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego, montaż czujek ruchu dla oświetlenia klatki schodowej 2 szt, montaż instalacji wykrywania dymu; b) instalacja wod- kan.: montaż stacji podnoszenia ciśnienia wody - hydrofor, przebudowa instalacji wod.kan. i instalacji hydrantowej; c) instalacja centralnego ogrzewania: wymiana i montaż grzejników, wymiana instalacji wewnętrznej, montaż automatycznych odpowietrzników i zaworów; d) instalacja P.POŻ : montaż głównego wyłącznika prądu dla obiektu, montaż systemu SAP, montaż oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, montaż zaworów pierwszeństwa, antyskażeniowego, instalacja hydrantowa, przejścia pomiędzy strefami pożarowymi uszczelnić masami ppoż. 3.Szczegółowy zakres prac określa: dokumentacja projektowa, w tym przedmiar robót oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, a także SIWZ oraz projekt umowy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 10 000,00 zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy i 00/100). Zasady i formy wnoszenia wadium określa ustawa Pzp i SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.rydultowy.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach