Przetargi.pl
Modernizacja Osady Leśnictwa Olza Istebna nr 899

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Wisła ogłasza przetarg

 • Adres: 43-460 Wisła, ul. Czarne 6
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 33 8552426 , fax. 33 8551160
 • Data zamieszczenia: 2013-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Wisła
  ul. Czarne 6 6
  43-460 Wisła, woj. śląskie
  tel. 33 8552426, fax. 33 8551160
  REGON: 07100193200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_katowice/nadl_wisla/zamowienia_publiczne
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja Osady Leśnictwa Olza Istebna nr 899
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  4.1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych pt. Modernizacja Osady Leśnictwa Olza Istebna nr 899, zgodnie z trzema uproszczonymi dokumentacjami projektowymi w zakresie umożliwiającym osiągnięcie założonych celów. 4.2.Modernizacja Osady Leśnictwa Olza Istebna nr 899 na terenie gminy Istebna, tj. : a. modernizacja budynku gospodarczego, b. malowanie elewacji budynku mieszkalnego, c. modernizacja nawierzchni placu i chodnika. 4.3 Modernizacja budynku gospodarczego polega na: a. Roboty rozbiórkowe: - rozebraniu pokrycia dachu z płyt azbestowo - cementowych falistych, - rozebraniu ołacenia połaci dachu z łat w odstępie ponad 24 cm, - rozebraniu elementów konstrukcji nie zbrojonych - podłoży i gnojownika, - rozebraniu ścianek z cegły, - wykuciu z muru ościeżnic drewnianych, - wykuciu otworów w ścianach z cegły na drzwi, - rozebraniu składu na opał wraz z zadaszeniem, - wykopie ręcznym wewnątrz budynku pod warstwy konstrukcyjne pod posadzki, - wywiezieniu azbestu z terenu budowy wraz z utylizacją, należy przedstawić protokół z utylizacji azbestu, b. Roboty budowlane: - wykonaniu ław fundamentowych zbrojonych pod ścianki przegrodowe, - wykonaniu podkładu pod posadzki z betonu grubości 10 cm, - wykonaniu ścianki przegrodowej z pustaków Porotherm grubości 18,8 cm - wykonaniu ścianki przegrodowej z pustaków Porotherm o grubości 11,5 cm, - zamurowaniu otworów po wykuciu ościeżnic, - wykonaniu nadproża żelbetowego nad drzwiami garażowymi o przekroju 25x25 cm, - wykonaniu wentylacji z rur PCW o średnicy 110 cm wraz z osadzeniem kratek wentylacyjnych, - wykonaniu sufitu nad garażem na belkach drewnianych od spodu sufit z Płyt OSB grub. 20 cm na połączeniach nabić listwy maskujące o przekroju 1,5x3 cm, c. Tynki i oblicowania: - wykonaniu nowych tynków na ścianach i sufitach na ściankach i przegrodach nowych, - uzupełnieniu tynków na ścianach istniejących, - wykonaniu oblicowanie ścian w sanitariacie do wysokości 2,00 m, d. Stolarka okienna i drzwiowa: - zamontowaniu stolarki okiennej z PCW od zewnątrz kolor orzech jasny od wewnątrz kolor biały, od wewnątrz zamontować parapety z PCW od zewnątrz parapety z blachy powlekanej, - osadzeniu drzwi wejściowych do magazynu i kurnika (stalowe ocieplane system Euronord Boryszew lub równoważne), - osadzeniu drzwi wejściowych do biura (drewniane ocieplane z klamkami szyldami i zamkiem na wkład), - osadzeniu drzwi wewnętrznych systemu porta z ościeżnicą regulowaną do ścianek przegrodowych o grub. 9-15 cm w kolorze jasny buk (drzwi do biura z szybą mały szpros, a drzwi do wc z nawiewem oraz małą szybą), - zamontowaniu drzwi garażowych podnoszonych ręcznie (w kolorze jak pozostała stolarka i ślusarka) e. Podłogi i posadzki : - wykonaniu izolacji poziomej z papy termozgrzewalnej jedna warstwa, - wykonaniu izolacji z folii w pomieszczeniu biura i zaplecza biura, - ułożeniu izolacji ze styropianu półtwardego na posadzce w pomieszczeniu biura i zaplecza, - wykonaniu podkładu z zaprawy cementowej pod posadzki w biurze i zapleczu, - wykonaniu posadzki z zaprawy cementowej grubości 7,5 cm zbrojoną siatką stalową w pomieszczeniach: magazynu, kurnika oraz garażu. - wykonaniu posadzki z płytek ceramicznych antypoślizgowych o ścieralności R 9-12 w pomieszczeniu sanitariatu oraz przedsionka wraz z cokolikiem wys. 15 cm, - wykonaniu posadzki z paneli podłogowych o ścieralności AC 4, f. Roboty malarskie wewnątrz budynku: - wykonaniu gładzi gipsowych w pomieszczeniach biurowych, - pomalowaniu pomieszczeń biurowych farbą emulsyjną dwukrotnie, - pomalowaniu dwukrotnie powierzchni sufitu z płyt OSB lakierem bezbarwnym, - pomalowaniu pozostałych pomieszczeń farbą emulsyjną dwukrotnie, g. Wymiana pokrycia dachu: - wykonaniu łacenia dachu łatami drewnianymi impregnowanymi, - pokryciu dachu blachą trapezową powlekaną niski trapez w kolorze brązowym, - wykonaniu obróbek blacharskich z blachy powlekanej w kolorze brązowym, - wykonaniu zapór śniegowych z rur ocynkowanych na wspornikach stalowych od strony placu , - nabiciu desek czołowych pod rynhaki oraz na szczytach pod obróbki blacharskie, - montażu rynien dachowych o średnicy 12 cm z blachy ocynkowanej pomalowanej farbą poliwinylową w kolorze brązowym, - montażu rur spustowych o średnicy 10 cm z blachy ocynkowanej pomalowanej w kolorze brązowym, - ułożeniu rury kanalizacji deszczowej o średnicy 160 mm wraz z wykopem oraz podłączeniem do niej rury spustowej, h. Elewacja budynku gospodarczego: - oczyszczeniu i zmyciu powierzchni starych ścian, - wykonaniu ocieplenia ścian metodą lekko-mokrą z przyklejeniem styropianu grubości 8 cm wraz z wyprawą cienkowarstwową z tynku akrylowego o strukturze (Baranek) w kolorze pastelowym wg kolorystyki KB nr 310 E lub równoważny, ostateczny kolor tynku należy uzgodnić z Zamawiającym, - wykonaniu elewacji na cokole metodą lekko mokrą wraz z przyklejeniem styropianu grubości 5 cm , wyprawa z tynku mineralno- żywicznego mozaikowego o grubości ziarna 2 mm w kolorze wg KB MD 38 lub równoważnym, ostateczny kolor należy uzgodnić z Zamawiającym. - osadzeniu podokienników z blachy powlekanej w kolorze brązowym, - wykonaniu impregnacji elementów drewnianych więźby dachowej wystających poza obręb ścian budynku drewnochronem dwukrotnie w kolorze palisander, i. Instalacje wod -kan: - wykuciu bruzd w ścianach z cegły dla przeprowadzenia rurociągów kanalizacji oraz wody, - ułożeniu rurociągów z tworzyw sztucznych na ścianach w sanitariatach wraz z podejściami pod urządzenia , - ułożeniu rurociągu z PCW do kanalizacji sanitarnej na ścianach wc wraz z podejściami pod urządzenia sanitarne, wykonaniu podłączenia kanalizacji sanitarnej do istniejącego szamba, - montażu ustępu na elemencie montażowym Gebert wraz z zamontowaniem spłuczki podtynkowej , - montażu umywalki na ścianie na wspornikach, - montaż baterii stojącej wraz z zaworami odcinającymi , - zamontowaniu przepływowego podgrzewacza elektrycznego do c.w.u., j. Instalacje elektryczne: - demontażu istniejącej instalacji elektrycznej wraz z lampami oraz osprzętem, - wykuciu bruzd do układania kabli podtynkowych, - układaniu przewodów kabelkowych podtynkowych w gotowych bruzdach, - przygotowaniu podłoży pod montaż osprzętu instalacyjnego, - montażu osprzętu instalacyjnego - gniazdka i wyłączniki (w pomieszczeniach garażu, kurnika i magazynu gniazdka hermetyczne), - montażu opraw oświetleniowych (w pomieszczeniach biurowych świetlówkowe, w pozostałych pomieszczeniach przykręcane hermetyczne), - montażu kompletnej tablicy rozdzielczej wraz z pod licznikiem i zamontowaniu wyłączników przeciwporażeniowych, - przygotowaniu instalacji oraz zamontowaniu grzejników elektrycznych w biurze oraz wc, - sprawdzeniu i pomiarze instalacji elektrycznej po wykonaniu wraz z wykonaniem protokółu pomiaru, - montażu instalacji odgromienia z pręta stalowego średnicy 10 mm ocynkowanego na wspornikach zamontowanych do dachu oraz na ścianach budynku wraz z podłączeniem do istniejącego uziemienia otokowego z płaskownika stalowego ocynkowanego, - wykonaniu pomiaru instalacji odgromowej wraz z wykonanie protokółu pomiaru, 4.4 Malowanie elewacji budynku mieszkalnego polega na: - przygotowaniu powierzchni pod malowanie i ułożenie wyprawy na cokole poprzez oczyszczenie z kurzu, zabrudzeń oraz zmyciu wodą, - przyklejeniu siatki tynkarskiej na cokole pod wyprawę z tynku cienkowarstwowego, - nałożeniu podkładowej masy tynkarskiej na cokole, - wykonaniu wyprawy z tynku mineralnego żywicznego mozaikowego grubości ziarna 2mm - wg. kolorystyki KB MD 38 lub równoważnej (kolor ostatecznie uzgodnić z Zamawiającym), - dwukrotne malowanie ścian na elewacji farbą silikonową zewnętrzną w kolorze wg. kolorystyki KB 310 E(kolor ostatecznie uzgodnić z Zamawiającym). 4.5 Modernizacja nawierzchni placu i chodnika polega na: - wykonaniu koryta pod konstrukcję nawierzchni placu koparką wraz z odwozem urobku samochodem samowyładowczym na odległość do 1 km, - rozebraniu istniejącej nawierzchni betonowej chodnika oraz ścian gnojownika, - wykonaniu podbudowy pod ułożenie nawierzchni z tłucznia kamiennego 0-63 mm wraz z zawałowaniem, - ułożeniu krawężników drogowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wykonaniem ław betonowych, - ułożeniu obrzeży betonowych 8x30 na podsypce cementowo-piaskowej wraz z obetonowaniem, - wykonaniu nawierzchni z kostki brukowej betonowej 10x20x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (plac i dojazd z kostki szarej, natomiast chodnik z kostki czerwonej), - wykonaniu odwodnienia dojścia do magazynu ze ścieków prefabrykowanych o wym. 50x20x15 cm na podsypce cementowo-piaskowej, - wykonaniu dojazdu poza placem z kostki jako nawierzchni tłuczniowej z kruszywa łamanego 0-63 (dojazd do garażu). 4.6 Realizacja robót będzie się odbywała zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo- Finansowym opracowanym przez wybranego wykonawcę w uzgodnieniu z Zamawiającym i zatwierdzonym przez Zamawiającego przed podpisaniem umowy. 4.7.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają uproszczone dokumentacje projektowe składająca się z: a. Trzech projektów uproszczonych, b. Dwóch Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, c. trzech przedmiarów robót. - łącznie stanowiące załącznik nr 7 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości 4 000 złotych (słownie: cztery tysiące 00/100 złotych). 2.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; b)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U.2007.42.275 z późn. zm.). 3.Termin i sposób wniesienia wadium. 3.1.Wadium wnoszone w formie pieniądza należy wnieść na rachunek bankowy PGL LP Nadleśnictwa Wisła w BGŻ S.A. Oddział Bielsko-Biała nr 34 2030 0045 1110 0000 0088 8110, 3.2.Dokument potwierdzający wniesienie wadium w formie innej niż pieniądz należy złożyć w oryginale w Kasie PGL LP Nadleśnictwa Wisła, 43-460 Wisła, ul. Czarne 6 3.3.Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium uznaje się za wniesione, jeżeli: 3.3.1.wnoszone w formie pieniądza znalazło się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu na składanie ofert. 3.3.2.wnoszone w pozostałych formach oryginały dokumentów zostały złożone w Kasie PGL LP Nadleśnictwa Wisła przed upływem terminu na składanie ofert. 4.Wymagania dotyczące wadium wnoszonego w formie innej niż pieniądz. 4.1.Wadium w formach wymienionych w art. 45 ust. 6 pkt. 2 - 5 Prawa zamówień publicznych musi być wystawione na PGL LP Nadleśnictwo Wisła. 4.2.Z treści poręczenia lub gwarancji winno wynikać bezwarunkowe zobowiązanie Gwaranta (poręczyciela) do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Prawa zamówień publicznych, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą. Gwarant nie może uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia jakichkolwiek dodatkowych warunków lub wykonania czynności jak również od przedłożenia jakiejkolwiek dodatkowej dokumentacji. 5.Wadium wniesione przez jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie uważa się za wniesione prawidłowo.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Gwarancja
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_katowice/nadl_wisla/zamowienia_publiczne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach