Przetargi.pl
Malowanie korytarzy, klatek schodowych i pomieszczeń oraz remont stołówki/jadalni w Szkole Podstawowej nr 1 w Katowicach przy ul. Jagiellońskiej 18

Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych ogłasza przetarg

 • Adres: 40-014 Katowice, ul. Mariacka 23 23
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2013-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych
  ul. Mariacka 23 23 23
  40-014 Katowice, woj. śląskie
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Malowanie korytarzy, klatek schodowych i pomieszczeń oraz remont stołówki/jadalni w Szkole Podstawowej nr 1 w Katowicach przy ul. Jagiellońskiej 18
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część I - Malowanie korytarzy, klatek schodowych i pomieszczeń. Zamówienie obejmuje roboty budowlane polegające na malowaniu korytarzy (około 550,00 m2) na parterze budynku i malowaniu dwóch klatek schodowych w starej części budynku (około 330,00m2) wraz z wymianą opraw oświetleniowych na korytarzu i klatkach schodowych. Część II - Remont stołówki/jadalni. Zamówienie obejmuje roboty budowlane polegające na malowaniu stołówki (około 300,00m2) wraz z wymianą opraw oświetleniowych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 453100003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Gwarancja na roboty
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.zojo.katowice.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach