Przetargi.pl
Modernizacja alejek w Parku Miejskim im. Franciszka Kachla w Bytomiu

Miejski Zarząd Zieleni i Gospodarki Komunalnej ogłasza przetarg

 • Adres: 41-902 Bytom, ul. Smolenia 35
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 42 07 700 , fax. 32 42 07 701
 • Data zamieszczenia: 2013-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zarząd Zieleni i Gospodarki Komunalnej
  ul. Smolenia 35 35
  41-902 Bytom, woj. śląskie
  tel. 32 42 07 700, fax. 32 42 07 701
  REGON: 24314786400000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: samorządowa jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja alejek w Parku Miejskim im. Franciszka Kachla w Bytomiu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja alejek w parku Miejskimi im. Franciszka Kachla w Bytomiu . W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi wykonanie: a) nawierzchni z kruszywa naturalnego wraz z podbudową i obrzeżami betonowymi - 2507 m?, b) nawierzchni z kostki betonowej wraz z podbudową - 593 m? , c) schodów terenowych opisanych w projekcie jako sch 18 i sch 20 z nawierzchni z kruszywa naturalnego i stopni z obrzeży zamiast stopnic granitowych. 2. Przedmiot zamówienia został szczegółowo określony w załączniku nr 7 do SIWZ - dokumentacja projektowa. 3. Zamawiający zwraca uwagę, że w związku z wykonywaniem prac Wykonawca jest również zobowiązany do: - trwałego zabezpieczenia terenu budowy, - szczególnej ostrożności i dbałości o otoczenie prac z uwagi na wykonywanie zamówienia na terenie parku zabytkowego, - oczyszczania terenu i ulic zanieczyszczonych podczas transportu odpadów, - przywrócenia stanu poprzedniego w razie wyrządzenia szkód lub zniszczeń w otoczeniu prowadzonych prac. 4. Wykonawca winien udzielić gwarancji i rękojmi: na wykonane roboty budowlane oraz zastosowane materiały - nie krótszej niż 36 miesięcy, liczonej od dnia końcowego odbioru robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.um.bytom.pl/bytom.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach