Przetargi.pl
Remont naczyń wyciągowych w szybie Wentylacyjno Podsadzkowym - Pompownia Powstańców Śl. - Bytom I.

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. ogłasza przetarg

 • Adres: 41-914 Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 207
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 3513300, 3513301, 3513364 , fax. 032 3513309, -10, 3513369
 • Data zamieszczenia: 2013-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
  ul. Strzelców Bytomskich 207 207
  41-914 Bytom, woj. śląskie
  tel. 032 3513300, 3513301, 3513364, fax. 032 3513309, -10, 3513369
  REGON: 27690250400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.srk.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Jednoosobowa Spółka Skarbu Państwa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont naczyń wyciągowych w szybie Wentylacyjno Podsadzkowym - Pompownia Powstańców Śl. - Bytom I.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Remont naczyń wyciągowych w szybie Wentylacyjno Podsadzkowym - Pompownia Powstańców Śl. Bytom I. 1.1. Podstawowe dane górniczego wyciągu szybowego szybu Wentylacyjno Podsadzkowy Urządzenie wyciągowe szybu Wentylacyjno Podsadzkowy zlokalizowane jest na terenie miasta Radzionków przy ulicy Z. Nałkowskiej. Podstawowe dane techniczne szybu Wentylacyjno Podsadzkowy Szyb Wentylacyjno Podsadzkowy jest szybem jednoprzedziałowym. Szyb pionowy, wydechowy, materiałowo - zjazdowy . Obudowa szybu: - od zrębu do poz. 414 m cegła, beton, Przekrój tarczy szybu: - okrągły o średnicy 4,5m. Głębokość od zrębu do dna szybu: - 414,0 m. Czynne poziomy: - zrąb, 147 m, 212 m i 400 m. Maszyna wyciągowa: Maszyna wyciągowa K2500, rok budowy 1965, z napędem elektrycznym zainstalowana na powierzchni. Napęd elektryczny stanowi silnik asynchroniczny na prąd zmienny trójfazowy o napięciu znamionowym 500 V, prądzie znamionowym 182 A i mocy 125 kW. Maszyna wyposażona jest we wskaźnik głębokości oraz rejestrator AR2c. Nośnik liny stanowi koło pędne z wykładziną typu Modar R3. Maszyna wyposażona jest w hamulec powietrzno-obciążnikowy HOP. Szybowa wieża wyciągowa: Wieża stalowa, jednozastrzałowa zbudowana w 1906 r. Lina nośna: Lina stalowa trójkątnosplotowa, ocynkowana o średnicy 32 mm, współzwita prawa wg PN-66/G-46602. Lina wyrównawcza: Lina płaska stalowo-gumowa typu SAG o wymiarach 80x29. Naczynia wyciągowe: Naczynia wyciągowe stanowią 2 klatki jednopiętrowe. Prowadzenie naczyń: Prowadzenie naczyń sztywne, dwustronne, czołowe, ślizgowe. Prowadniki Sosnowe o wymiarach 180x180 Parametry ruchu: Prędkość : Vjl, m = 2,0 m/s, Obciążenie : Qjl = 0,45 Mg Qm = 1,0 Mg W szybie zabudowane są rurociągi: głównego odwadniania od zrębu do poz 212m., podsadzkowe. p-poż, sprężonego powietrza i spływowy, oraz kable energetyczne, sygnalizacyjne i teletechniczne - na całej długości szybu, Przedział drabinowy zabudowany jest od poziomu zrębu do rząpia szybu. 1.2. Zakres rzeczowy prac. Zakres rzeczowy prac obejmuje remont 2 sztuk naczyń wyciągowych (klatek) górniczego wyciągu szybowego szybu Wentylacyjno Podsadzkowy przy pomocy dopuszczonych do stosowania w górnictwie metod i urządzeń w ramach którego należy: Opracować dokumentację techniczno - technologiczną wykonania remontu naczyń wyciągowych (klatek) zabudowanych w górniczym wyciągu szybowym szybu Wentylacyjno Podsadzkowy dla której należy uzyskać opinię techniczną uprawnionego rzeczoznawcy posiadającego uprawnienia nadane przez Prezesa WUG oraz zatwierdzenie KRZG Zakładu CZOK, Dostarczyć na zrąb szybu Wentylacyjno Podsadzkowy i rozładunek materiałów, urządzeń, sprzętu i narzędzi. Przygotować szyb do remontu naczyń wyciągowych tak aby: zapewnić minimalizację zakłóceń pracy zakładu górniczego, zapewnić całkowity brak zagrożenia związanego z przewietrzaniem wyrobisk dołowych, zapewnić maksymalne bezpieczeństwo pracownikom wykonującym remont naczynia. Przeprowadzić wyminę następujących elementów naczyń wyciągowych : wymianę pasów nośnych (12 sztuk cięgieł o długości 5320 mm wykonanych z [100 nitowanych do głowicy i ramy dolnej oraz stężenia środkowego wykonanego z [140 mm ) klatek 1 piętrowych, wymianę blach węzłowych (32 sztuki o wymiarach 8x148x350), wymianę zastrzałów (płaskownik 80x8 - 8 szt o długości 2150 mm i 8 sztuk o długości 2250 mm. Wykonać prace związane z zabezpieczeniem antykorozyjnym wymienionych elementów naczynia wyciągowego poprzez: wyczyszczenie oraz podwójne nałożenie warstwy farby podkładowej - minia, potrójne nałożenie warstwy farby powierzchniowej - chlorokauczuk. Wykonać niezbędne ekspertyzy, badania odbiorcze przez uprawnionego rzeczoznawcę dopuszczające do ruchu naczynie wyciągowe po remoncie. Koszt badań i ekspertyz ponosi Wykonawca.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 505300009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 2.700,00 zł ( słownie: dwa tysiące siedemset złotych 00/100),

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.srk.com.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach