Przetargi.pl
Modernizacja akustyki sali Kina Sceny KULTURY w Knurowie

Centrum Kultury ogłasza przetarg

 • Adres: 44-190 Knurów, ul. Niepodległości 26
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 3303680 , fax. 032 3303681
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Kultury
  ul. Niepodległości 26 26
  44-190 Knurów, woj. śląskie
  tel. 032 3303680, fax. 032 3303681
  REGON: 27690557200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.centrum-kultury.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Samorządowa Instytucja Kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja akustyki sali Kina Sceny KULTURY w Knurowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zamówienia publicznego pn. Modernizacja akustyki sali Kina Sceny KULTURY w Knurowie. Zakres zamówienia obejmuje wymianę w sali kinowej płyt dźwiękochłonnych do wysokości ok. 2,5 m na inny materiał akustyczny, z zachowaniem obecnych parametrów akustycznych sali. 2. Zakres prac: a) prace przygotowawcze do malowania: - zabezpieczenie podłóg folią - scena i widownia; - zabezpieczenie ścian folią; - zabezpieczenie urządzeń nagłośnienia, wentylacji i oświetlenia; - ustawienie rusztowań, pomostów do robót wykonywanych na ścianach; b) prace malarskie: - jednokrotne malowanie konstrukcji systemowej sufitu podwieszanego; - malowanie farbą emulsyjną podłoży gipsowych i mineralnych; - ustawienie rusztowań jedno pomostowych do robót wykonywanych na sufitach; c) demontaż i montaż okładzin akustycznych: - demontaż obudowy ściennej z płyt GK wraz z konstrukcją nośną z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowym oraz wełną wygłuszającą; - wywóz materiałów z demontażu samochodami samowyładowczymi; d) montaż ustrojów akustycznych: - konstrukcja rusztów z listew drewnianych pod ustroje akustyczne; - montaż paneli akustycznych na gotowej konstrukcji; - montaż paneli akustycznych na gotowej konstrukcji w zabudowach drzwi i wnęk grzejnikowych - montaż cokołów. 3. Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz dokumentacja dotycząca badania i oceny czasu pogłosu modernizowanej sali kinowej, które stanowią załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na wykonanie ww. zamówienia publicznego, a także ustalenia wynikające z projektu umowy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca przystępujący do przetargu winien wnieść wadium w wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych). 2. Wadium winno być wniesione przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 pzp. 4. Wadium winno być ważne na cały okres związania ofertą. 5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Centrum Kultury w Knurowie w Banku Polska Kasa Opieki S.A. konto nr 82 1240 4302 1111 0000 5267 6909. 6. Wadium wniesione w pieniądzu przechowywane jest na rachunku bankowym. 7. Wadium w pozostałych formach w oryginale należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie, nie później niż do terminu składania ofert wyznaczonego w niniejszej SIWZ, i nie powinno ono stanowić załącznika do oferty - z uwagi na konieczność zwrotu dokumentu. 8. Wadium uważa się za wniesione w terminie: 8.1. z chwilą uznania rachunku bankowego zamawiającego przed upływem terminu do składania ofert - w pieniądzu, 8.2. z chwilą złożenia w siedzibie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert - w pozostałych formach

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.centrum-kultury.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach