Przetargi.pl
Konserwacja oświetlenia drogowego na obszarze administracyjnym Gminy Wiśniew w 2010 roku

Gmina Wiśniew ogłasza przetarg

 • Adres: 08-112 Wiśniew, ul. Siedlecka 13
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 0 25 641 73 13 , fax. 0 25 641 73 13
 • Data zamieszczenia: 2010-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Wiśniew
  ul. Siedlecka 13 13
  08-112 Wiśniew, woj. mazowieckie
  tel. 0 25 641 73 13, fax. 0 25 641 73 13
  REGON: 71158262900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wisniew.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Konserwacja oświetlenia drogowego na obszarze administracyjnym Gminy Wiśniew w 2010 roku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie obejmuje wykonywanie konserwacji oświetlenia ulicznego na obszarze administracyjnym Gminy Wiśniew w okresie od marca 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku. Przedmiotem zamówienia wg kodów kwalifikacji Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych (CPV 2008): 50.23.21.00-1. Zużycie energii elektrycznej dla celów oświetlenia drogowego w 2009 roku wyniosło ok. 145.000 kWh z czego w miesiącach letnich od kwietnia do września średnio po ok. 9.200 kWh miesięcznie, natomiast w miesiącach zimowych od października do marca po ok. 15.000 kWh. miesięcznie. Przewidywane zużycie energii elektrycznej dla celów oświetlenia drogowego w 2010 roku wyniesie około 146.000 kWh. Konserwacja dotyczy 27 miejscowości w gminie Wiśniew zasilanych z 46 stacji transformatorowych. Oprawy świetlne w większości zawieszone są na słupach energetycznych będących w posiadaniu energetyki zawodowej, dla których właścicielem są PGE Rejon Energetyczny w Siedlcach i Rejon Energetyczny w Łukowie (1 trafo - 7 szt. opraw - Nowe Okniny ). Zgodnie z inwentaryzacją ilość wszystkich zainstalowanych opraw wynosi : RE Siedlce : 566 szt, RE Łuków : 7 szt. Razem : 573 szt w tym czasowo wyłączone z eksploatacji : 43 szt. Do konserwacji pozostaje 530 szt. Drogi i ulice w poszczególnych miejscowościach oświetlane z w/wym. stacji transformatorowych o różnych typach opraw przedstawia tabela : Inwentaryzacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wiśniew -załącznik nr 6 do siwz. Zakres obowiązków wykonawcy 1) Współpraca z Rejonami Energetycznymi w Siedlcach i w Łukowie w zakresie koordynacji i znajomości układów zasilania oraz sterowania obwodów oświetleniowych niezbędnym do prowadzenia prac eksploatacyjnych i konserwacyjnych w oparciu o instrukcję współpracy opracowaną przez powyższe Rejony Energetyczne. 2) W zakres konserwacji oświetlenia drogowego wchodzą następujące prace : a. remonty opraw, wymiana lamp i żarówek, bezpieczników, dławików, zapłonników, wysięgników i innych zużytych części niezbędnych do sprawnego funkcjonowania oświetlenia b. utrzymywanie w stałej sprawności urządzeń sterujących tj. fotokomórki, zegary, wyłączniki ręczne itp. Umożliwiające ich prawidłowe działanie i reagowanie na powstałe nieprawidłowości. c. ustawianie urządzeń sterujących oświetleniem drogowym stosownie do pory roku i potrzeb oświetlenia w poszczególnych miejscowościach na polecenie Zamawiającego d. doraźne naprawy innych elementów obwodów oświetleniowych. 3). Do zakresu konserwacji oświetlenia należy również wymiana opraw oświetleniowych zakupionych przez Zamawiającego w przypadkach losowych tj. kradzieże, dewastacje itp. lub w celu usprawnienia oświetlenia drogowego. 4). Dokonywanie uzgodnień z Rejonem Energetycznym w przypadkach modernizacji oświetlenia drogowego. 5). Dokonywanie okresowych przeglądów oświetlenia drogowego jeden raz w miesiącu 6). Dokonywanie napraw bieżących ciągów oświetlenia ulicznego w czasie nie dłuższym niż 48 godzin od chwili zgłoszenia pozostałych w czasie nie dłuższym niż 6 dni. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej oraz ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 502321001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: zamawiający nie wymaga wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wisniew.e-bip.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach