Przetargi.pl
Posiłek dla uczestników w projekcie Edukacja bez porażek

Gmina Opinogóra Górna ogłasza przetarg

 • Adres: 06-406 Opinogóra Górna, ul. Z. Krasińskiego 4
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 023 6717024, 6717085 , fax. 023 6736110
 • Data zamieszczenia: 2010-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Opinogóra Górna
  ul. Z. Krasińskiego 4 4
  06-406 Opinogóra Górna, woj. mazowieckie
  tel. 023 6717024, 6717085, fax. 023 6736110
  REGON: 13037834400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ugopinogora.bip.org.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Posiłek dla uczestników w projekcie Edukacja bez porażek
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na codziennej dostawie do 5 szkół na terenie gminy Opinogóra Górna suchego prowiantu w celu dożywiania 470 dzieci, w czasie realizacji zajęć w ramach projektu Edukacja bez porażek .Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Pod pojęciem suchego prowiantu rozumie się: bułka drożdżowa z nadzieniem o minimalnej masie 90 g. wraz z soczkiem owocowym lub napojem owocowy o pojemności 0,2 l - ilość do 17310 szt. w okresie luty-grudzień 2010 r. Dostawa posiłków ma się odbywać w dni realizacji zajęć w ramach projektu do następujących szkół: Gimnazjum w Opinogórze Górnej , Szkoła Podstawowa w Opinogórze Górnej w tym Filia we Władysławowie, Szkoła Podstawowa w Kołaczkowie, Szkoła Podstawowa w Woli Wierzbowskiej, Szkoła Podstawowa w Dzboniu. Średnio tygodniowo Ok. 577 na ww. placówki. Liczba ta może ulec nieznacznej zmianie (zwiększeniu lub zmniejszeniu).wykonawca będzie otrzymywał informacje od Koordynatora Projektu przynajmniej z 1 dniowym wyprzedzeniem. Wykonawca jest zobowiązany dostarczać posiłki w opakowaniach jednorazowych Wykonawca będzie przygotowywał posiłki zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2006 r. Nr 171, poz. 1225, z 2008 r. Nr 214, poz. 1346, Nr 223, poz. 1463, Nr 234, poz. 1570, z 2009 r. Nr 98, poz. 817..) łącznie z przepisami wykonawczymi do tej ustawy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 555240009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ugopinogora.bip.org.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach