Przetargi.pl
Wykonanie usług z zakresu gospodarki leśnej W Nadleśnictwie Radziwiłłów: Szkółka leśna prace mechaniczne Wykonanie orek Obręb Radziwiłłów i L-ctwo Teresin w 2010 r

Lasy Państwowe Nadleśnictwo Radziwiłłów ogłasza przetarg

 • Adres: 96-330 Puszcza Mariańska, ul. Sanatorówka 2/2
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 046 8310110; 607096802 , fax. 046 8310110
 • Data zamieszczenia: 2010-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Lasy Państwowe Nadleśnictwo Radziwiłłów
  ul. Sanatorówka 2/2 2/2
  96-330 Puszcza Mariańska, woj. mazowieckie
  tel. 046 8310110; 607096802, fax. 046 8310110
  REGON: 75001507328001
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lasy.gov.pl/radziwillow
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: nadleśnictwo

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie usług z zakresu gospodarki leśnej W Nadleśnictwie Radziwiłłów: Szkółka leśna prace mechaniczne Wykonanie orek Obręb Radziwiłłów i L-ctwo Teresin w 2010 r
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług z zakresu gospodarki leśnej w Nadleśnictwie Radziwiłłów z zakresu zagospodarowania lasu, pozyskania i zrywki drewna w roku 2010. Przedmiot zamówienia we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV) oznaczony jest kodem 77200000 - 2. Przedmiot zamówienia jest podzielony na następujące części, zwane dalej częściami zamówienia: Część zamówienia nr 5 - Wykonanie orek Obręb Radziwiłłów i L-ctwo Teresin Część zamówienia nr 13 - Szkółka leśna prace mechaniczne
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 772000002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 10 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium na poszczególne części zamówienia w następujących kwotach: Część zamówienia nr 5 - Wykonanie orek Obręb Radziwiłłów oraz L-ctwo Teresin - 750zł. Część zamówienia nr 13 - Szkółka leśna prace mechaniczne - 400 zł. Wadium może być wnoszone wedle wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu 2)poręczeniach bankowych i poręczeniach spółdzielczych kas oszczędnościowo - kredytowych; 3) gwarancjach bankowych 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa wart. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późno zm.).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lasy.gov.pl/radziwillow
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach