Przetargi.pl
Dostawa rotacyjnych olejowych pomp próżniowych dla Instytutu Chemii Organicznej PAN w Warszawie

Instytut Chemii Organicznej PAN ogłasza przetarg

 • Adres: 01-224 Warszawa, ul. Kasprzaka 44/52
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 6323221 w. 2328 , fax. 022 6326681
 • Data zamieszczenia: 2010-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Chemii Organicznej PAN
  ul. Kasprzaka 44/52 44/52
  01-224 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 6323221 w. 2328, fax. 022 6326681
  REGON: 3258483800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.icho.edu.pl.
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: państwowa placówka naukowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa rotacyjnych olejowych pomp próżniowych dla Instytutu Chemii Organicznej PAN w Warszawie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem Zamówienia jest dostawa dwóch rotacyjnych, dwustopniowych olejowych pomp próżniowych. wyposażonych (każda) w zasilający kabel sieciowy oraz króćce przyłączeniowe. (Niniejsze postępowanie dotyczy Części I przedmiotu zamówienia. Na pozostałe części zostaną przeprowadzone osobne postępowania.)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 421224509
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 42 dni

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: dodatkowe wyposażenie
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.icho.edu.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach