Przetargi.pl
dostawę bieżni i rowerów rehabilitacyjnych, platformy stabilometrycznej, aparatu do rehabilitacji kończyn dolnych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Radomiu ogłasza przetarg

 • Adres: 26-617 Radom, ul. Juliana Aleksandrowicza 5
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. (048) 361 39 00 , fax. (048) 345 11 18, 3451043
 • Data zamieszczenia: 2010-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Radomiu
  ul. Juliana Aleksandrowicza 5 5
  26-617 Radom, woj. mazowieckie
  tel. (048) 361 39 00, fax. (048) 345 11 18, 3451043
  REGON: 67020935600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wss.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  dostawę bieżni i rowerów rehabilitacyjnych, platformy stabilometrycznej, aparatu do rehabilitacji kończyn dolnych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa bieżni i rowerów rehabilitacyjnych, platformy stabilometrycznej, aparatu do rehabilitacji kończyn dolnych o łącznej wartości poniżej 193.000 euro. Zamówienie składa się z 1 części:- dostawa bieżni - szt. 1- dostawa roweru rehabilitacyjnego - szt. 1- dostawa roweru rehabilitacyjnego - szt. 1 - dostawa platformy stabilometrycznej - szt. 1- dostawa aparatu do rehabilitacji kończyn dolnych - szt. 1
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331540004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wss.com.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach