Przetargi.pl
Dostawa płynów do spryskiwaczy i chłodnic

Komenda Stołeczna Policji ogłasza przetarg

 • Adres: 00-150 Warszawa, ul. Nowolipie 2
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 6038608. 6037691 , fax. 022 6037642
 • Data zamieszczenia: 2010-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Stołeczna Policji
  ul. Nowolipie 2 2
  00-150 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 6038608. 6037691, fax. 022 6037642
  REGON: 01212648200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.policja.waw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa płynów do spryskiwaczy i chłodnic
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy, zgodnie z potrzebami Zamawiającego, płynów do spryskiwaczy oraz płynu do chłodnic, w podziale na dwa zadania: Zadanie 1: płyn do spryskiwaczy a. płyn do spryskiwaczy letni, b. płyn do spryskiwaczy zimowy; Zadanie 2: płyn do chłodnic Zamawiający w celu wyliczenia wartości oferty przyjął następujące szacunkowe ilości zamawianych płynów: w Zadaniu 1: a. płyn do spryskiwaczy letni - 12 000 litrów, b. płyn do spryskiwaczy zimowy - 33 000 litrów; w Zadaniu 2: płyn do chłodnic - 9 000 litrów. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości zamawianych płynów w stosunku do wskazanych powyżej. Rzeczywista ilość zamówienia będzie zależała od realnego zapotrzebowania Zamawiającego, przy czym wartość zamówienia nie przekroczy kwoty wynikającej z ceny najkorzystniejszej oferty Wykonawcy. Dostarczane płyny muszą: w Zadaniu 1 posiadać: a. certyfikat zgodności Instytutu Transportu Samochodowego lub równoważny, ochronę przed krystalizacją do temperatury 0o C - dla letniego płynu do spryskiwaczy; b. certyfikat zgodności Instytutu Transportu Samochodowego lub równoważny, ochronę przed krystalizacją do temperatury przynajmniej -22o C - dla zimowego płynu do spryskiwaczy. w Zadaniu 2 spełniać: normy ASTM D 3306 i PN-C-40007 lub równoważne, ochronę przed krystalizacją do temperatury -37o C - dla płynu do chłodnic.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 243223206
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 36 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://przetargi.policja.waw.pl/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną