Przetargi.pl
Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Łomianki w okresie od 01.07.2016 r. do 30.06.2019 r.

Gmina Łomianki ogłasza przetarg

 • Adres: 05-092 Łomianki, ul. Warszawska 115
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 7686301 , fax. 22 7686302
 • Data zamieszczenia: 2016-06-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Łomianki
  ul. Warszawska 115 115
  05-092 Łomianki, woj. mazowieckie
  tel. 22 7686301, fax. 22 7686302
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lomianki.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Łomianki w okresie od 01.07.2016 r. do 30.06.2019 r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest konserwacja oświetlenia ulicznego (3689 opraw) na terenie Gminy Łomianki w tym (11 opraw) oświetlenia na cmentarzu komunalnym, obejmująca utrzymanie w stanie sprawności opraw oświetlenia ulicznego i oświetlenia cmentarza komunalnego oraz szaf sterujących, a w szczególności: 1) naprawę lub wymianę uszkodzonych elementów oświetlenia ulicznego: a) tabliczek bezpiecznikowych, podstaw bezpiecznikowych i bezpieczników, b) źródeł światła, c) wnęk słupowych , d) opraw i wysięgników oświetleniowych, e) przewodów w słupach, f) przewodów linii napowietrznej do 50 mb, 2) przeprowadzenie jeden raz w miesiącu oględzin urządzeń oświetlenia ulicznego i usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości w szczególności: a) widocznych części przewodów, ich połączeń oraz osprzętu, b) czystości opraw i źródeł światła, c) ochrony przeciwporażeniowej i przeciwpożarowej, d) urządzeń zabezpieczających i sterowania, w szczególności zegarów astronomicznych sterujących czasem pracy oświetlenia ulicznego, e) napisów informacyjnych i ostrzegawczych, 3) przeprowadzenie przeglądu urządzeń oświetlenia ulicznego i usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości: a) sprawdzenie stanu technicznego i pomiarów skuteczności ochrony przeciwpożarowej, b) pomiaru rezystancji izolacji, c) wykonanie czynności zgodnie z zaleceniami protokołów pomiarów ochrony przeciwporażeniowej, przeciwpożarowej i izolacji, 4) wykonanie inwentaryzacji i przekazanie w formie papierowej i elektronicznej ( zestawienie w plikach xls, mapy na kopiach map zasadniczych w plikach pdf ). a) punktów świetlnych z wyszczególnieniem mocy zainstalowanych opraw, b) rozdzielnic oświetlenia ulicznego z wyszczególnieniem obwodów, c) linii napowietrznych i kablowych oświetlenia ulicznego z wyszczególnieniem obwodów, 2. Wykonawca zobowiązuje się, że na skutek wykonywania przez niego umowy liczba niesprawnych źródeł światła, nie przekroczy 1,5% liczby wszystkich punktów świetlnych . Wykonawca zobowiązany jest wykonać: 1. prace, o których mowa w pkt 1) lit a) - do 12 godzin od powzięcia informacji o potrzebie ich wykonania, 2. prace, o których mowa w pkt 1) lit b) i c) - do 24 od powzięcia informacji o potrzebie ich wykonania, 3. prace, o których mowa w pkt 1) lit d), e) i f) - do 48 godzin od powzięcia informacji o potrzebie ich wykonania. Wykonawca zobowiązany jest do: 1. realizowania prac określonych w pkt 1 - na bieżąco bez powiadomienia go o konieczności ich wykonania., 2. realizowania prac określonych w pkt 2 - jeden raz w okresie od 01 do 07 dnia każdego miesiąca, 3. realizowania prac określonych w pkt 3 - jeden raz w okresie od: a) 01 do 30 listopada 2016 r., b) 01 do 30 listopada 2017 r., c) 01 do 30 listopada 2018 r., d) 01 do 30 czerwca 2019 r. 4. realizowania prac określonych w pkt 4 a) jeden raz w okresie do 31 grudnia 2016 r., b) jeden raz w okresie do 31 grudnia 2017 r., c) jeden raz w okresie do 31 grudnia 2018 r., d) jeden raz w okresie do 30 czerwca 2019 r. 5. niezwłocznego podjęcia działań interwencyjnych lecz nie przekraczającego czasów określonych w ust. 1 do ust. 3 w przypadku zgłoszenia awarii oświetlenia ulicznego (w formie telefonicznej, faxem lub e-mailem) przez Zamawiającego, w imieniu którego mogą występować osoby wskazane w umowie oraz Straż Miejska w Łomiankach lub mieszkańcy, 6. niezwłoczne informowanie Zamawiającego o usunięciu zgłoszonej awarii oświetlenia ulicznego lub braku oraz przyczyn możliwości jej usunięcia (w formie telefonicznej, faxem, lub e-mailem). 7. zapewnienie i utrzymanie ciągłej (całodobowej) łączności pomiędzy brygadami interwencyjnymi a osobami wskazanymi w umowie lub Strażą Miejską w Łomiankach. 8. zapewnienia służb kontroli stanu technicznego oświetlenia ulicznego w godzinach nocnych, 9. prowadzenia ewidencji zgłoszeń awarii i dostarczenia Zamawiającemu comiesięcznego raportu w formie papierowej wykonanego przeglądu i napraw oraz kopii ewidencji przyjmowanych zgłoszeń w formie papierowej z rozliczanego miesiąca, 10. wykonawca poda numer telefonu, który zostanie udostępniony do publicznej wiadomości i będzie czynny całą dobę we wszystkie dni, pod którym mieszkańcy będą mogli zgłaszać awarie oświetlenia ulicznego. 11. Czas na wykonanie prac określonych w pkt. 1 stanowią kryterium oceny ofert. 3.1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznikach do SIWZ 8-9.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 502321001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 8 600,00 PLN (słownie: osiem tysięcy sześćset złotych).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: CZ R 1 -Czas reakcji na wykonanie prac wskazanych w Opisie przedmiotu zamówienia prace, o których mowa w pkt 1) lit a)
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.lomianki.pl/index.php?sc=122&m=6
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 60 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach