Przetargi.pl
Konserwacja oświetlenia drogowego na obszarze miasta Siedlce administrowanym przez Zamawiającego

Miasto Siedlce ogłasza przetarg

 • Adres: 08-110 Siedlce, Skwer Niepodległości 2
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 25 794 37 86 , fax. 25 794 37 18
 • Data zamieszczenia: 2015-12-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Siedlce
  Skwer Niepodległości 2 2
  08-110 Siedlce, woj. mazowieckie
  tel. 25 794 37 86, fax. 25 794 37 18
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.siedlce.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Konserwacja oświetlenia drogowego na obszarze miasta Siedlce administrowanym przez Zamawiającego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest konserwacja oświetlenia drogowego na obszarze Miasta Siedlce administrowanym przez Zamawiającego (ok. 6500 szt. opraw oświetleniowych). Do obowiązków Wykonawcy w zakresie konserwacji oświetlenia będzie należało: 1. Całodobowe przyjmowanie i rejestrowanie reklamacji, dotyczących funkcjonowania oświetlenia (prowadzenie książki zgłoszeń obejmującej obszar Miasta Siedlce administrowany przez Zamawiającego - do wglądu Zamawiającego). 2. Wykonywanie co najmniej 2 razy w miesiącu oględzin całości oświetlenia. Protokoły z oględzin należy przekazywać niezwłocznie do Wydziału Dróg Urzędu Miasta Siedlce ul. Oskara Lange 6. 3. Dokonywanie napraw bieżących w czasie nie dłuższym niż 48 godzin od chwili otrzymania zgłoszenia o awarii, które będą obejmowały : a) wymianę uszkodzonych źródeł światła, dławików, zapłonników w oprawach, b) wymianę uszkodzonych bezpieczników w sieci oświetleniowej, c) wymianę lub naprawę uszkodzonych tabliczek i gniazd bezpiecznikowych, d) naprawy elementów obwodów oświetleniowych napowietrznych i kablowych po przyjęciu reklamacji o uszkodzeniu lub awarii, e) wymianę uszkodzonych, zużytych elementów obudowy lub wyposażenia szaf oświetleniowych, f) wymianę lub remont uszkodzonych słupów i wysięgników. 4. Dokonywanie zabezpieczeń i napraw pilnych (przystąpienie do usuwania awarii w czasie nie dłuższym niż 0,5 godziny od chwili otrzymania zgłoszenia), które będą obejmowały: a) natychmiastowe zabezpieczanie: skutków dewastacji urządzeń oświetlenia ulicznego, kolizji drogowych i klęsk żywiołowych, b) natychmiastowe usuwanie awarii sieci oświetleniowej (układu sterowania), polegających na świeceniu oświetlenia w trakcie dnia 5. Utrzymanie obiektów konserwowanych w należytym stanie technicznym: a) utrzymanie w należytym stanie opraw oświetleniowych (utrzymanie w czystości kloszy i odbłyśników), b) utrzymanie w należytym stanie szaf oświetleniowych, c) zabezpieczanie i malowanie elementów metalowych oświetlenia: słupów, wysięgników, konstrukcji, drzwiczek i obudów szaf oświetleniowych, wykazujących oznaki korozji, d) utrzymanie w należytym stanie i konserwacja urządzeń sterowniczych, umożliwiająca ich prawidłowe działanie oraz bieżące reagowanie na powstałe nieprawidłowości, e) sprawdzanie stanu ochrony przeciwprzepięciowej i przeciwporażeniowej, f) ustawianie i regulacja zegarów astronomicznych. 6. Zabezpieczenie w całości materiałów na potrzeby konserwacji oświetlenia. 7. Prowadzenie dokumentacji technicznej oświetlenia ulicznego. 8. Magazynowanie i prowadzenie magazynu dla zdeponowanych opraw, wysięgników i innych materiałów oświetleniowych przeznaczonych dla modernizacji oświetlenia oraz materiałów z demontaży przeznaczonych do ponownego wykorzystania. 9. Usuwanie skutków: kolizji drogowych, dewastacji urządzeń oświetlenia ulicznego i klęsk żywiołowych (po uprzednim zgłoszeniu do policji i UM). 10. Występowanie do policji o ustalenie sprawców uszkodzeń urządzeń oświetlenia oraz do firm ubezpieczeniowych w celu odzyskania odszkodowań za naprawy. 11. Współpraca z Zamawiającym w celu usprawnienia funkcjonowania oświetlenia poprzez wymianę przez Wykonawcę kompletnych opraw oświetleniowych wraz z wysięgnikami. Będzie się to odbywało w obiektach wyznaczonych przez Zamawiającego. Zamawiający w takich przypadkach dostarczy na swój koszt komplet materiałów. 12. Współpraca z Zamawiającym w celu uporządkowania oświetlenia poprzez przełączanie zasilania opraw oświetleniowych z fazy całonocnej na zasilanie z faz północnych i odwrotnie. Będzie się to odbywało w obiektach wyznaczonych przez Zamawiającego. 13. Współpraca z Zamawiającym w celu przezbrojenia i konserwacji opraw oświetleniowych z demontaży do ponownego wykorzystania. Brakujące materiały do przezbrojenia (np. stateczniki i kondensatory) dostarczy Zamawiający. Wykonawca zobowiązany jest do składania miesięcznych sprawozdań z prowadzenia konserwacji oświetlenia do Wydziału Dróg UM Siedlce. Sprawozdania muszą zawierać szczegółowe informacje o wykonanych czynnościach i zużytych materiałach związanych z konserwacją oświetlenia drogowego. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę za nieuzasadnione załączenie oświetlenia ulicznego w okresie dnia w wysokości 1500,00 zł za każde stwierdzone jednorazowe uchybienie. Powyższe nie dotyczy awarii sieci oświetleniowej zgłoszonych do Zamawiającego i usuniętych bezzwłocznie. Wykonawca będzie pracował w oparciu o instrukcję współpracy opracowaną przez PGE - Rejon Energetyczny i uwzględni koszty dopuszczeń do pracy na sieci oświetleniowej napowietrznej i kablowej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 502321001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest najpóźniej do upływu terminu składania ofert, tj. do 28.12.2015r. do godz. 9.45 wnieść wadium w wysokości: 14 000,00 zł (słownie: czternaście tysięcy złotych). Wadium może być wniesione w: - pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty określone w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r., Nr 42, poz. 275 z późn. zm.). Wadium w formie pieniężnej Wykonawca wpłaci przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: ING Bank Śląski S.A. Oddział w Siedlcach nr rachunku: 06 1050 1953 1000 0023 4839 7999 z dopiskiem: Konserwacja oświetlenia drogowego na obszarze miasta Siedlce administrowanym przez Zamawiającego. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. Wadium wnoszone w innej formie jak pieniądze wykonawca składa w oryginale w Referacie Zamówień Publicznych Urzędu Miasta pokój Nr 34 lub zamieszcza w odrębnej kopercie i składa w miejscu wyznaczonym na składanie ofert w godzinach od 745 do 1545. Nie należy załączać oryginału dokumentu wadialnego do oferty. Gwarancje ubezpieczeniowe lub gwarancje bankowe oraz poręczenia złożone jako zabezpieczenie wadium muszą posiadać okres ważności nie krótszy niż okres związania ofertą, (pod rygorem wykluczenia wykonawcy z postępowania) oraz umożliwiać zamawiającemu otrzymanie określonej kwoty wadium bez jakichkolwiek warunków wstępnych i na jego pierwsze wezwanie. Brak wniesienia wadium na warunkach jak wyżej spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania (art. 24 ust. 2 pkt. 2 ustawy). Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w sytuacjach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 Ustawy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin płatności
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.siedlce.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach