Przetargi.pl
Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Otwocka.

Gmina Otwock ogłasza przetarg

 • Adres: 05-400 Otwock, ul. Armii Krajowej 5
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 7792001 , fax. 022 7794225
 • Data zamieszczenia: 2016-01-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Otwock
  ul. Armii Krajowej 5 5
  05-400 Otwock, woj. mazowieckie
  tel. 022 7792001, fax. 022 7794225
  REGON: 01326877000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.otwock.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Otwocka.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Przedmiotem zamówienia jest Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Otwocka w terminie do dnia 31.12.2016r. 2) Zakres świadczonych usług będących przedmiotem zamówienia obejmuje: a) Sprawowania nadzoru nad oświetleniem ulicznym; b) wymianę zużytych źródeł światła, dławików, bezpieczników latarnianych oraz inne prace związane z prawidłowym działaniem oświetlenia ulicznego a stanowiące jego bieżącą konserwację ; c) ewentualną regulacji położenia źródeł światła - klosze, odbłyśniki; d) doraźną i niezwłoczną naprawę innych elementów obwodu oświetlenia po otrzymaniu reklamacji bądź informacji o wystąpieniu zakłócenia; e) zabezpieczenie w pełnym zakresie materiałów na potrzeby konserwacji wraz z urządzeniami sterowniczo - zasilającymi; f) utrzymanie obiektów konserwowanych w należytym stanie technicznym, tak by zabrudzenia (np. kloszy opraw oświetleniowych) oraz częściowe uszkodzenia nie powodowały zmniejszenia sprawności; g) bieżące dostosowywanie godzin włączania i wyłączania oświetlenia po zgłoszeniu Zamawiającego; h) zgłaszanie do PGE Dystrybucja uszkodzeń urządzeń pomiarowych i słupów wspólnych z linią niskiego napięcia oraz informowania o konieczności remontów obwodów oświetleniowych, określanych na podstawie oceny stanu technicznego; i) przycinanie gałęzi drzew i krzewów przy latarniach oraz liniach zasilających oświetlenia ulicznego, które mogą je uszkodzić bądź w znacznym stopniu ograniczają oświetlenie ulic; j) wykonanie prac, o których mowa powyżej w terminie określonym w ofercie. k) Wykonawca zobowiązany jest wykonywać wszelkie prace w sposób zapewniający bezpieczeństwo ludzi i mienia, w szczególności bezpieczeństwo ruchu drogowego i pieszego, stosownie do obowiązujących w tym względzie przepisów l) Wykonywaniu min. raz w miesiącu oględzin oświetlenia ulicznego w celu kontroli jego sprawności. 3) Wykonawca jest również zobowiązany do wykonania prac związanych z demontażem, konserwacją, przechowywaniem oraz montażem świetlnych dekoracji świątecznych w ilości 300szt. 4) Rozliczenie wykonanych usług następować będzie w oparciu o zaoferowane przez Wykonawcę ceny proporcjonalne do ilości punktów świetlnych i będzie obliczone jako iloczyn ceny jednostkowej netto, liczby punktów świetlnych objętych usługą , powiększony o podatek VAT. 5) W 2016 roku wynagrodzenie będzie obliczane w okresie całego roku dla ilości opraw - 5564 szt.; 6) Wykonawca rozliczać się będzie w okresach miesięcznych, na podstawie wyszczególnionego zakresu przeprowadzonych prac związanych z konserwacją potwierdzonego protokołem odbioru, zatwierdzonym przez Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 502321001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości 8.000,00- zł.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Czas wykonania napraw w ramach konserwacji oświetlenia ulicznego
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.otwock.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach