Przetargi.pl
Sprawowanie konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Kobyłka

Miasto Kobyłka ogłasza przetarg

 • Adres: 05-230 Kobyłka, ul. Wołomińska 1
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 760 70 08 , fax. 22 760 70 55
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Kobyłka
  ul. Wołomińska 1 1
  05-230 Kobyłka, woj. mazowieckie
  tel. 22 760 70 08, fax. 22 760 70 55
  REGON: 01326966300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.kobylka.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sprawowanie konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Kobyłka
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  W ramach przedmiotu zamówienia wykonawca będzie wykonywał wszelkie prace związane z bieżącą konserwacją tzn. usuwaniem awarii, naprawami, wymianą lub modernizacją urządzeń oświetlenia drogowego w oparciu o zlecenie zamawiającego. Termin realizacji zamówienia: od daty podpisania umowy jednak nie wcześniej niż od dnia 01 września 2016 r., do 23 grudnia 2017 r., Jednak Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy z terminem 1 miesiąca jednak nie wcześniej niż za 6 miesięcy od daty podpisania umowy ww. postępowania.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 502321001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: czas reakcji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.kobylka.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach