Przetargi.pl
Konserwacja i bieżące utrzymanie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wyszków

Gmina Wyszków ogłasza przetarg

 • Adres: 07-200 Wyszków, Aleja Róż 2
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 029 7424201 , fax. 029 7424209
 • Data zamieszczenia: 2015-12-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Wyszków
  Aleja Róż 2 2
  07-200 Wyszków, woj. mazowieckie
  tel. 029 7424201, fax. 029 7424209
  REGON: 00052493800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wyszkow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Konserwacja i bieżące utrzymanie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wyszków
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Konserwacja i bieżące utrzymanie oświetlenia ulicznego na terenie gminy Wyszków: Oprawy oświetlenia ulicznego 4 907 szt. tj.: - na terenie miasta - 2 933 szt. - na terenie sołectw - 1 974 szt. Ilość punktów zapalania: 262 szt. - na obszarze miasta - 72 szt. - na obszarze sołectw - 190 szt. Urządzenia sterujące: 143 szt. - zegary sterujące - 9 szt. - urządzenia /fotokomórki /sterujące -134 szt. Zamówienie obejmuje: 1. Wymianę źródeł światła, dławików i bezpieczników latarniowych ( w trakcie wymiany należy stosować elementy o takich samych parametrach jak elementy uszkodzone) - w szacunkowej ilości rocznej : żarówki - 3000szt., dławiki: 500 szt., bezpieczniki: 500szt, stateczniki 500 szt. 2. Regulacje zegarów i wyłączników zmierzchowych zgodnie ze zmianą czasu, porą roku. 3. Konserwację urządzeń sterowniczych umożliwiającą ich prawidłowe działanie lub bieżące reagowanie na powstałe nieprawidłowości w ich funkcjonowaniu. 4. Zabezpieczenie i obsługa urządzeń pomiarowych. 5. Zabezpieczenie w całości materiałów na potrzeby konserwacji. 6. Utrzymanie obiektów konserwowanych w należytym stanie technicznym poprzez: - wymianę uszkodzonych opraw bądź ich elementów - w szacunkowej ilości rocznej: 20 szt. - wymianę lub naprawę drzwiczek słupowych- w szacunkowej ilości rocznej - 40 szt.; - wymianę lub naprawę skrzynek- w szacunkowej ilości rocznej 20 szt.; - uzupełnienie powłoki lakierniczej, w tym malowanie zardzewiałych wysięgników; - pionowanie pochylonych słupów; - lokalizację i naprawę linii kablowych i napowietrznych; - regulację naciągu przewodów oświetleniowych; 7. Czyszczenie opraw oświetlenia ulicznego w obrębie miasta oraz poza miastem w miejscach wskazanych przez Wydział GKMiR. 8. Zakup i montaż do 20 szt. lamp oświetlenia ulicznego typu OUS 70 W (haki, bezpiecznik, zacisk, przewód, wysięgnik do każdej lampy). 9. Wymiana i montaż do 5 szt. słupów oświetlenia ulicznego typu ŻN lub EPV 10,5x25. 10. Zakup i montaż do 1500 mb linia kablowa niskiego napięcia - 1000mb linii kablowej napowietrznej ASXSn 2nx x 25 mm2 - - 400mb linii kablowej YAKXS 4 x 35 mm2 (ułożonej w ziemi) - 100 mb linia kablowa YAKXS 4x35 mm2 (ułożonej przeciskiem) przecisk - 100mb. 11. Dokonywanie cięć gałęzi drzew przy kamerach monitoringu wg wskazań przez służby obsługujące, nie częściej niż dwa razy w roku. 12. Dokonywanie na bieżąco cięć odmładzających i pielęgnacyjnych drzew stanowiących zagrożenie dla linii energetycznych oraz ich uprzątnięcie. Prace w odrębie korony nie mogą prowadzić do usunięcia gałęzi w wymiarze przekraczającym 30% korony, która rozwinęła się w całym okresie rozwoju drzewa, chyba że mają na celu: usunięcia gałęzi obumarłych lub nadłamanych wraz z dokumentacją fotograficzną. 13. Dokonywanie napraw bieżących niezwłocznie po stwierdzeniu nieprawidłowego działania urządzeń. 14. Przegotowanie przyłącza elektrycznego na imprezy organizowane przez Gminę Wyszków w ilości 10szt.; 15. Bieżące utrzymanie i konserwacja sygnalizacji świetlnej w Wyszkowie na skrzyżowaniu ul. Sowińskiego z ul. Prostą, która obejmuje w szczególności: utrzymanie w stanie czystości i czytelności urządzeń i elementów sygnalizacji świetlnej, dokonywanie co miesiąc, rutynowych przeglądów pracy i stanu technicznego urządzeń sygnalizacji świetlnej, przyjmowanie zgłoszeń o nieprawidłowym funkcjonowaniu sygnalizacji świetlnej oraz natychmiastowe (niezwłoczne) podejmowanie działań w kierunku usunięcia przyczyn i likwidacji skutków, usuwanie awarii prostych, np.: spalenie żarówki, uszkodzenie pakietu, zawieszenie pracy systemu sterującego, itp. 17. Wykonanie przyłącza elektrycznego na rondzie przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego. 18. Pomoc merytoryczna związana z zadaniami dotyczącymi budowy i rozbudowy oświetlenia ulicznego. 19. Doraźne naprawy pozostałych elementów obwodu oświetleniowego, po przyjęciu zgłoszenia o zakłóceniu w działaniu oświetlenia ulicznego. Zasady realizacji przedmiotu zamówienia. 1. Prace wykonywane będą na zgłoszenie telefoniczne lub e-mail natychmiast po otrzymaniu zgłoszenia, nie później jednak niż w ciągu 7 godzin lub zaoferowanych przez Wykonawcę. 2. W przypadku zgłoszenia, że oświetlenie drogowe świeci się w ciągu dnia, awaria ta musi być usunięta w ciągu 2 godzin od chwili jej zgłoszenia do Wykonawcy bez względu na liczbę świecących się lamp. 3. Za nieterminowe wykonanie usługi objętej umową wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną w wysokości 200,00 zł (słownie: dwieście złotych) za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy. 4. Kara ta może zostać potrącona z faktury za dany miesiąc. 5. Wykonawca we własnym zakresie zabezpiecza materiały, urządzenia, sprzęt niezbędny do wykonania zamówienia. 6. Zamawiający nie udziela zaliczek na poczet wykonania umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 502321001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 3000 zł (trzy tysiące złotych)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: czas reakcji na usuniecie awarii
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wyszkow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach