Przetargi.pl
Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Mszczonów

Gmina Mszczonów ogłasza przetarg

 • Adres: 96-320 Mszczonów, pl. Piłsudskiego 1
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 046 8582840 , fax. 046 8582843
 • Data zamieszczenia: 2016-02-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Mszczonów
  pl. Piłsudskiego 1 1
  96-320 Mszczonów, woj. mazowieckie
  tel. 046 8582840, fax. 046 8582843
  REGON: 75014860900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.mszczonow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Mszczonów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i Gminy Mszczonów polegająca na: a) bieżącej kontroli i naprawie opraw oświetleniowych w ilości - 2196 szt. b) bieżącej kontroli szafek oświetleniowych w ilości - 158 szt. c) wymianie w przypadku awarii istniejących fotokomórek regulujących samoczynnie włączanie i wyłączanie oświetlenia ulicznego w ilości- 54 szt. d) wymianie w przypadku awarii istniejących zegarów astronomicznych regulujących włączanie i wyłączanie oświetlenia ulicznego w ilości- 104 szt.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 502321001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Każdy wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości 5000 zł, słownie: pięć tysięcy złotych. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach przewidzianych w ustawie Pzp. 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na następujący rachunek zamawiającego: Bank Spółdzielczy Biała Rawska, Nr rachunku: 91 9291 0001 0043 3882 2000 0060 Do oferty należy dołączyć oryginał lub kopię przelewu potwierdzoną za zgodność z oryginałem. 4. Wadium wniesione w innej formie niż pieniężnej należy dołączyć do oferty w postaci oryginału. 5. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy zamawiający otrzyma taki przelew przed upływem terminu składania ofert

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.mszczonow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach