Przetargi.pl
Dostawa gazów medycznych i technicznych wraz z transportem i dzierżawą butli na potrzeby Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim

Nowodworskie Centrum Medyczne w Nowym Dworze Mazowieckim ogłasza przetarg

 • Adres: 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Miodowa 2
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 7658308 , fax. 22 7658301
 • Data zamieszczenia: 2016-01-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Nowodworskie Centrum Medyczne w Nowym Dworze Mazowieckim
  ul. Miodowa 2 2
  05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, woj. mazowieckie
  tel. 22 7658308, fax. 22 7658301
  REGON: 00030673300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.ncm.med.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa gazów medycznych i technicznych wraz z transportem i dzierżawą butli na potrzeby Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa gazów medycznych i technicznych wraz z transportem i dzierżawą butli. 2. Szczegółowy opis zamówienia zawiera formularz asortymentowo-cenowy stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ. 3. Dostawa przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego oraz placówek podległych NCM - Przychodni Specjalistycznej na ul. Paderewskiego 7, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki oraz Przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej nr 4 w Cząstkowie Mazowieckim, Cząstków Mazowiecki 118. 4. Wykonawca ponosi koszt dostaw i ubezpieczenia oraz odpowiedzialność za dostawę przedmiotu zamówienia do NCM. 5. Dostawy odbywać się będą wg potrzeb Zamawiającego w ilościach i częstotliwości uzgodnionej zamówieniem, wysłanym faksem lub uzgodnionym telefonicznie z osobą upoważnioną. 6. Wykonawca przyjmie do realizacji każde złożone przez Zamawiającego zamówienie w terminie realizacji do 24 godzin, tj. w dzień następny od dnia przyjęcia zamówienia. 7. Dostawy będą realizowane od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 12.00. 8. Przedmiot zamówienia powinien spełniać wymagania: ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (tekst jednolity: Dz.U. 2008 nr 45 poz. 271), ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 107, poz. 679 z późn. zm.). 9. Przedmiot zamówienia powinien posiadać aktualne dokumenty obowiązujące w Polsce dopuszczające do stosowania w zakładach opieki zdrowotnej. 10. Wykonawca zapewni dostawę gazów medycznych w butlach, które spełniają określone normy i atesty zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Butle muszą posiadać widoczne oznaczenia dot. nazwy produktu (etykiety) oraz opakowanie przeznaczone do tego celu. 11. Podane ilości w załączniku nr 2 do SIWZ są jedynie orientacyjne i mogą ulec zmianie w trakcie realizacji umowy w związku z potrzebami Zamawiającego. Z tego tytułu Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 241115000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 24 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: termin płatności
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.ncm.med.pl/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach