Przetargi.pl
Dostawa sprężonego tlenu medycznego, ciekłego tlenu medycznego oraz dwutlenku węgla medycznego

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc ogłasza przetarg

 • Adres: 01-138 Warszawa, ul. Płocka 26
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 4312128 , fax. 022 4312452
 • Data zamieszczenia: 2016-03-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc
  ul. Płocka 26 26
  01-138 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 4312128, fax. 022 4312452
  REGON: 00028849000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.igichp.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Instytut Badawczy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprężonego tlenu medycznego, ciekłego tlenu medycznego oraz dwutlenku węgla medycznego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa: I. 1) Tlen medyczny sprężony w butlach B2 o pojemności 2 l i ciśnieniu 200 Bar - 300 szt. 2) Dzierżawa 9 butli B2 stalowych /z poz. 1)/ przez okres 48 m-cy - 1 kpl. 3) Transport do siedziby Zamawiającego - 100 kpl. II. 1) Tlen medyczny sprężony w butlach B40 stalowych, o pojemności 40 l i ciśnieniu 150 Bar - 36 szt. 2) Tlen medyczny sprężony w butlach aluminiowych, o pojemności 10 l i ciśnieniu 150 Bar - 6 szt. 3) Dzierżawa butli B40 stalowych, o pojemności 40 l /18 szt/rok w ciągu 27 miesięcy/ - 1 kpl. 4) Dzierżawa butli aluminiowych, o pojemności 10 l /3 szt/rok w ciągu 27 miesięcy/ - 1 kpl. 5) Transport do siedziby Zamawiającego - 2 kpl. III. 1) Tlen ciekły medyczny - 900000 kg. 2) Transport do siedziby Zamawiającego - 900000 kg. IV. 1) Dwutlenek węgla CO2 medyczny do operacji laparaskopowych w butlach X10S 7,5 K - 12 szt. 2) Dzierżawa 3 butli /z poz 1) / przez okres 48 miesięcy - 1 kpl. 3) Transport do siedziby Zamawiającego - 4 kpl
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 241115000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 48 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin dostawy.
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.igichp.edu.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach