Przetargi.pl
Dostawa Gazów Medycznych

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 26-420 Nowe Miasto n. Pilicą, ul. Tomaszowska 43
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 48 6743800 , fax. 048 6740040
 • Data zamieszczenia: 2016-02-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
  ul. Tomaszowska 43 43
  26-420 Nowe Miasto n. Pilicą, woj. mazowieckie
  tel. 48 6743800, fax. 048 6740040
  REGON: 67020542400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://zoz-nowemiasto.net
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa Gazów Medycznych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Sukcesywna dostawa na rzecz Zamawiającego, pod adres wskazany powyżej, według sporządzanych każdorazowo przez Zamawiającego zamówień co do rodzajów, ilości oraz terminów dostaw: gazów medycznych z jednoczesnym oddaniem Zamawiającemu przez Wykonawcę w dzierżawę butli i odgazowywacza na okres realizacji dostaw jw.: CPV: 24 11 15 00 - gazy medyczne; 24 11 19 00 - 4 - tlen medyczny; 24 11 18 00- 3 - azot ciekły.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 241115000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Oferowany termin dostawy towaru nie dłuższy niż 2 dni
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://zoz-nowemiasto.net/przetargi.phb
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach