Przetargi.pl
Zakup tlenu medycznego i sprężonego powietrza wraz z dzierżawą butli oraz gazów technicznych

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego "Meditrans" SPZOZ w Warszawie ogłasza przetarg

 • Adres: 00-685 Warszawa, ul. Poznańska 22
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 5251243 , fax. 022 5251279
 • Data zamieszczenia: 2016-04-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego "Meditrans" SPZOZ w Warszawie
  ul. Poznańska 22 22
  00-685 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 5251243, fax. 022 5251279
  REGON: 00029467400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.meditrans.waw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup tlenu medycznego i sprężonego powietrza wraz z dzierżawą butli oraz gazów technicznych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup tlenu medycznego wg normy PN-C-84910/97 i sprężonego powietrza wraz z dzierżawą butli oraz gazów technicznych. 1. Zakup tlenu medycznego wraz z dzierżawą butli. 2. Zakup tlenu medycznego do inkubatora wraz z dzierżawą butli. 3. Zakup gazów technicznych. 4. Zakup sprężonego powietrza wraz z dzierżawą butli. Oferowane wyroby medyczne muszą spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 Nr 107, poz. 679 ze zm.). Postępowanie o udzielenie zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 poz. 2164). Nr postępowania: WSPRiTS/ZP/10/16
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 241115000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin dostawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.meditrans.waw.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach