Przetargi.pl
Przebudowa dróg gminnych asfaltowych we wsiach: Łomna, Czosnów, Dębina, Janów Mikołajówka, Kaliszki, Czeczotki, Kazuń Polski.

Gmina Czosnów ogłasza przetarg

 • Adres: 05-152 Czosnów, ul. Gminna 6
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 7850201 , fax. 022 7850057
 • Data zamieszczenia: 2010-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Czosnów
  ul. Gminna 6 6
  05-152 Czosnów, woj. mazowieckie
  tel. 022 7850201, fax. 022 7850057
  REGON: 00053353500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.czosnow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa dróg gminnych asfaltowych we wsiach: Łomna, Czosnów, Dębina, Janów Mikołajówka, Kaliszki, Czeczotki, Kazuń Polski.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  - nawierzchnia asfaltowa z mieszanki grysowo-żwirowej grubości 4 cm na istniejącej nawierzchni asfaltowej 5040 m2 - nawierzchnia asfaltowa z mieszanki grysowo-żwirowej grubości 5 cm na istniejącej nawierzchni z tłucznia kamiennego - 750 m2 - nawierzchnia asfaltowa z mieszanki grysowo - żwirowej - warstwa wiążąca 4 cm + warstwa ścieralna 3 cm - 7 108 m2 Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznej - 6 ton Podbudowa z kruszywa naturalnego (pospółka): gr. 5 cm - 2104m2 gr. 10 cm - 4416m2 gr. 15 cm - 438m2 - podbudowa z gruzu betonowego gr. 10 cm - 1560 m2 - regulacje pionowe studzienek dla włazów kanałowych - 25 szt - pobocza z pospółki gr. 5 cm - 2890 m2
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332207
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 6000 złotych

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.czosnow.bip.org.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach