Przetargi.pl
Dostawa materiałów oświetleniowych na potrzeby Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego: 1. Działu Eksploatacji Bazy Pozostałej WUM 2. Domu Studenta 2 i 2 bis WUM 3. Kampusu Lindleya WUM 4. Kampusu Banacha WUM 5. Domu Studenta 1 WUM

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza przetarg

 • Adres: 02-091 Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 61
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 5720366 , fax. 022 5720377
 • Data zamieszczenia: 2010-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Warszawski Uniwersytet Medyczny
  ul. Żwirki i Wigury 61 61
  02-091 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 5720366, fax. 022 5720377
  REGON: 00028891700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.wum.edu.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa materiałów oświetleniowych na potrzeby Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego: 1. Działu Eksploatacji Bazy Pozostałej WUM 2. Domu Studenta 2 i 2 bis WUM 3. Kampusu Lindleya WUM 4. Kampusu Banacha WUM 5. Domu Studenta 1 WUM
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest Dostawa materiałów oświetleniowych na potrzeby Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego: 1. Działu Eksploatacji Bazy Pozostałej WUM 2. Domu Studenta 2 i 2 bis WUM 3. Kampusu Lindleya WUM 4. Kampusu Banacha WUM 5. Domu Studenta 1 WUM 2.Szczegółowe ilości materiałów oświetleniowych wraz ze wskazaniem miejsca dostawy, odbiorców zostały określone w Załączniku nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (Wykaz materiałów).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 315311008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 14 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga złożenia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.wum.edu.pl/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach