Przetargi.pl
Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie drobnych napraw pojazdów służbowych

Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu ogłasza przetarg

 • Adres: 26-600 Radom, ul. 11 Listopada 37/59
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 048 3453103 , fax. 048 3452002
 • Data zamieszczenia: 2010-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu
  ul. 11 Listopada 37/59 37/59
  26-600 Radom, woj. mazowieckie
  tel. 048 3453103, fax. 048 3452002
  REGON: 67089737900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mazowiecka.policja.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie drobnych napraw pojazdów służbowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie drobnych napraw pojazdów służbowych eksploatowanych w niżej wymienionych jednostkach Policji : 1.Zadanie Nr 1 - KPP Wyszków 2.Zadanie Nr 2 - KPP Węgrów 3.Zadanie Nr 3 - KPP Ciechanów 4.Zadanie Nr 4 - KPP Sochaczew 5.Zadanie Nr 5 - KPP Gostynin 6.Zadanie Nr 6 - KPP Mława 7.Zadanie Nr 7 - KPP Płońsk 8.Zadanie Nr 8 - KPP Sierpc 9.Zadanie Nr 9 - KPP Żuromin 10.Zadanie Nr 10 - KPP Żyrardów 11.Zadanie Nr 11 - KPP Białobrzegi 12. Zadanie Nr 12 - KPP Grójec 13. Zadanie Nr 13 - KPP Garwolin 14. Zadanie Nr 14 - KPP Kozienice 15. Zadanie Nr 15 - KPP Lipsko 16. Zadanie Nr 16 - KPP Przysucha 17. Zadanie Nr 17 - KPP Szydłowiec 18. Zadanie Nr 18 - KPP Zwoleń 19. Zadanie Nr 19 - KPP Łosice 20. Zadanie Nr 20 - KPP Maków Mazowiecki 21. Zadanie Nr 21 - KPP Ostrów Mazowiecka 22. Zadanie Nr 22 - KPP Pułtusk 23. Zadanie Nr 23 - KPP Przasnysz 24. Zadanie Nr 24 - KPP Sokołów Podlaski zgodnie z Opisem przedmiotu Zamówienia stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ Miejscem wykonywania usługi musi być stacja Wykonawcy położona w granicach administracyjnych miasta, w którym położona jest jednostka Policji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 501121000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mazowiecka.policja.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach