Przetargi.pl
Przebudowa drogi Hilarów-Górki -Nowa Wieś Śladów

Urząd Gminy Brochów ogłasza przetarg

 • Adres: 05-088 Brochów, Brochów 125
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 7257051 , fax. 022 7257051
 • Data zamieszczenia: 2010-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Brochów
  Brochów 125 125
  05-088 Brochów, woj. mazowieckie
  tel. 022 7257051, fax. 022 7257051
  REGON: 00054966000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.brochow.bip.org.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi Hilarów-Górki -Nowa Wieś Śladów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przebudowa drogi gminnej długości 4 333 mb polegająca na : wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego o grubości 15 cm, wykonaniu nawierzchni z betonu asfaltowego o grubości 5 cm na odcinku drogi o długości 4333 mb, szerokości 3,5 m,obustronnych poboczy z pospółki na całym odcinku drogi szer. 0,75 m, oznakowaniu pionowym drogi
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 542331206
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 12000 pln

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.brochow.bip.org.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach