Przetargi.pl
DZPIE/006/2010 - Kamera EM CCD do zastosowań spektroskopowych

Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk ogłasza przetarg

 • Adres: 02-668 Warszawa, al. Lotników 32/46
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 8436601 w. 3535 , fax. 022 8430926
 • Data zamieszczenia: 2010-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk
  al. Lotników 32/46 32/46
  02-668 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 8436601 w. 3535, fax. 022 8430926
  REGON: 00032606100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.ifpan.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Istytut naukowo-badawczy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DZPIE/006/2010 - Kamera EM CCD do zastosowań spektroskopowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest kmera EM CCD do zastosowań spektroskopowych
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 386516009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 70 dni

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.ifpan.edu.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach