Przetargi.pl
Usługa szkoleniowa polegająca na przeprowadzeniu 3 kursów wraz z aktywizacją zawodową

Areszt Śledczy Warszawa Mokotów ogłasza przetarg

 • Adres: 02-521 Warszawa, ul. Rakowiecka 37
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 640-80-00 , fax. 022 6408099
 • Data zamieszczenia: 2010-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Areszt Śledczy Warszawa Mokotów
  ul. Rakowiecka 37 37
  02-521 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 640-80-00, fax. 022 6408099
  REGON: 01213071000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sw.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Organ administracji państwowej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa szkoleniowa polegająca na przeprowadzeniu 3 kursów wraz z aktywizacją zawodową
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa (określona we wspólnym słowniku zamówień CPV 80500000-9) polegająca na przeprowadzeniu 3 kursów - każdy po 80 godzin o specjalności: 1. glazurnik 2. glazurnik 3. malarz - tapeciarz wraz z aktywizacją zawodową (24 godziny do każdego z kursów) dla osadzonych w Areszcie Śledczym Warszawa - Mokotów na terenie Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w ramach realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Jednocześnie odbywał się będzie jeden kurs. Kolejne kursy będą się rozpoczynały po zakończeniu poprzedniego, w kolejności wyżej zapisanej. Cykl szkoleniowo - aktywizacyjny służy podniesieniu kwalifikacji zawodowych osób pozbawionych wolności oraz przygotowaniu ich do powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności. Każdy kurs wraz z aktywizacją będzie przeprowadzony dla 12 osobowej grupy osadzonych na terenie Aresztu Śledczego Warszawa - Mokotów. Dokumentacja szkoleniowa powinna odpowiadać wymaganiom określonym w §32 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2007r. w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia przez publiczne służby zatrudnienia usług rynku pracy (Dz.U. z 2007r. nr 47,poz. 315). Wykonawca, po zakończeniu kursu, każdemu beneficjentowi wystawi zaświadczenie stanowiące załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych ( Dz. U. z 2006 r. Nr 31, poz. 216) oraz dokument potwierdzający udział w projekcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 805000009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.sw.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach