Przetargi.pl
Konserwacja ogólnobudowlana, hydrauliczna, gazowa i c.o..

Zarząd Budynków Komunalnych ogłasza przetarg

 • Adres: 05-820 Piastów, al. Tysiąclecia 3
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 7231305 , fax. 022 7233274
 • Data zamieszczenia: 2016-06-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Budynków Komunalnych
  al. Tysiąclecia 3 3
  05-820 Piastów, woj. mazowieckie
  tel. 022 7231305, fax. 022 7233274
  REGON: 01202123400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: nie posiada
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Konserwacja ogólnobudowlana, hydrauliczna, gazowa i c.o..
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie konserwacji ogólnobudowlanej, hydraulicznej, gazowej i c.o. w zasobach mieszkaniowych Miasta Piastowa zarządzanych przez Zarząd Budynków Komunalnych w Piastowie przez okres 1-go roku zasoby mieszkaniowe obejmują 46 budynków wielorodzinnych w których zlokalizowane jest 10 lokali użytkowych oraz zasoby obejmują 49 lokali komunalnych zlokalizowanych w budynkach zarządzanych przez obce podmioty). Całkowita powierzchnia zasobów wynosi około 24923 m?.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: czas dojazdu do awarii
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: nie posiada strony
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 31 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach