Przetargi.pl
Wykonanie robót zabezpieczenia ścian zewnętrznych od strony ul. Jagiellońskiej i ul. Okrzei w budynku przy ul. Okrzei 28 w Warszawie. Oznaczenie sprawy: DNZP/3411/22/16.

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy ogłasza przetarg

 • Adres: 03-719 Warszawa, ul. Jagiellońska 23
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 818 67 41 , fax. 22 818 67 41
 • Data zamieszczenia: 2016-06-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy
  ul. Jagiellońska 23 23
  03-719 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 818 67 41, fax. 22 818 67 41
  REGON: 01151334300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgn-praga-pn.waw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie robót zabezpieczenia ścian zewnętrznych od strony ul. Jagiellońskiej i ul. Okrzei w budynku przy ul. Okrzei 28 w Warszawie. Oznaczenie sprawy: DNZP/3411/22/16.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót zabezpieczenia ścian zewnętrznych od strony ul. Jagiellońskiej i ul. Okrzei w budynku przy ul. Okrzei 28 w Warszawie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i sposób realizacji określono w załącznikach stanowiących integralną część siwz tj. Projekt budowlano-wykonawczy zamienny zabezpieczenia ścian zewnętrznych od strony ul. Jagiellońskiej i ul. Okrzei - wielorodzinny budynek mieszkalny przy ul. Okrzei 28 w Warszawie - Załącznik Nr 8 do siwz, Uzupełnienie do projektu budowlano-wykonawczego zabezpieczenia ścian zewnętrznych od strony ul Jagiellońskiej i ul. Okrzei - wielorodzinny budynek mieszkalny przy ul. Okrzei 28 w Warszawie - Załącznik Nr 9 do siwz, Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - wielorodzinny budynek mieszkalny przy ul. Okrzei 28 w Warszawie - Załącznik Nr 10 do siwz, Przedmiar robót - Załącznik Nr 7 do siwz, Projekt umowy - załącznik Nr 11 do siwz oraz w siwz.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452625006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 120 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: w kwocie 5 600,00 zł słownie: pięć tysięcy sześćset złotych. Szczegółowe informacje dotyczące wadium, zawarte są w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wadium wpłacane w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy ZGN w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy w Banku Citibank Handlowy ul. Senatorska 16 numer: 67 1030 1508 0000 0005 5087 2048.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zgn-praga-pn.waw.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach