Przetargi.pl
Remont pustostanów lokali mieszkalnych (8 pustostanów - 8 części). Oznaczenie sprawy: DNZP/3411/23/16

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy ogłasza przetarg

 • Adres: 03-719 Warszawa, ul. Jagiellońska 23
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 818 67 41 , fax. 22 818 67 41
 • Data zamieszczenia: 2016-06-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy
  ul. Jagiellońska 23 23
  03-719 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 818 67 41, fax. 22 818 67 41
  REGON: 01151334300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgn-praga-pn.waw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont pustostanów lokali mieszkalnych (8 pustostanów - 8 części). Oznaczenie sprawy: DNZP/3411/23/16
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Remont pustostanów lokali mieszkalnych (8 pustostanów - 8 części) w podziale na: Część I - lokal przy ul. 11 Listopada 26 m 65 w Warszawie; Część II - lokal przy ul. Jagiellońskiej 9 m 16 w Warszawie; Część III - lokal przy ul. Małej 9 m 19 w Warszawie; Część IV- lokal przy ul. Małej 11 m 7 w Warszawie; Część V - lokal przy ul. Stalowej 15 m 4 w Warszawie; Część VI - lokal przy ul. Strzeleckiej 31 m 37 w Warszawie; Część VII - lokal przy ul. Wileńskiej 43 m 21/22 w Warszawie; Część VIII - lokal przy ul. Zamoyskiego 25 m 27 w Warszawie. Przedmiot zamówienia obejmuje remont lokali mieszkalnych (pustostany) - Część I - lokal przy ul. 11 Listopada 26 m 65; Część II - lokal przy ul. Jagiellońskiej 9 m 16; Część III - lokal przy ul. Małej 9 m 19; Część IV- lokal przy ul. Małej 11 m 7; Część V - lokal przy ul. Stalowej 15 m 4; Część VI - lokal przy ul. Strzeleckiej 31 m 37; Część VII - lokal przy ul. Wileńskiej 43 m 21/22; Część VIII - lokal przy ul. Zamoyskiego 25 m 27, w zakresie robót ogólnobudowlanych, sanitarnych i elektrycznych. Szczegółowy zakres robót został określony w załącznikach stanowiących integralną część siwz tj. przedmiarach robót dla poszczególnych lokali, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, projektach umowy i siwz.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454530007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 30 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: w kwocie ogółem 5 870,00 zł słownie: pięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt - w tym: część I - 680,00 zł słownie: sześćset osiemdziesiąt złotych; część II - 520,00 zł słownie: pięćset dwadzieścia złotych; część III - 740,00 zł słownie: siedemset czterdzieści złotych; część IV - 1 280,00 zł słownie: jeden tysiąc dwieście osiemdziesiąt złotych; część V - 970,00 zł słownie: dziewięćset siedemdziesiąt złotych; część VI - 490,00 zł słownie: czterysta dziewięćdziesiąt złotych; część VII - 650,00 zł słownie: sześćset pięćdziesiąt złotych; część VIII - 540,00 zł słownie: pięćset czterdzieści złotych. Szczegółowe informacje dotyczące wadium, zawarte są w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy ZGN w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy w Banku Citibank Handlowy ul. Senatorska 16 numer: 67 1030 1508 0000 0005 5087 2048.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zgn-praga-pn.waw.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach