Przetargi.pl
Konserwacja i utrzymanie w stanie sprawności oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kozienice

Burmistrz Gminy Kozienice ogłasza przetarg

 • Adres: 26-900 Kozienice, ul. Parkowa 5
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 048 6117100 , fax. 048 6142048
 • Data zamieszczenia: 2010-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Burmistrz Gminy Kozienice
  ul. Parkowa 5 5
  26-900 Kozienice, woj. mazowieckie
  tel. 048 6117100, fax. 048 6142048
  REGON: 00052374900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kozienice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Konserwacja i utrzymanie w stanie sprawności oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kozienice
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest konserwacja i utrzymanie w stanie sprawności oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kozienice obejmująca 3.752 szt. punktów świetlnych. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje całodobową dyspozycyjność i ciągły dozór techniczny nad urządzeniami oświetlenia oraz prace związane z bezzwłocznym usuwaniem awarii i usterek, a w szczególności: -utrzymywanie w sprawności technicznej punktów oświetlenia ulicznego- zapewnienie świecenia wszystkich opraw oświetleniowych w ustalonych godzinach określonych w kalendarzu świeceń, -przegląd i konserwacja aparatury łączeniowej i sterowniczej, -czyszczenie i konserwacja tablic sterowniczych i rozdzielczych, -wymianę uszkodzonej aparatury sterowniczej tj. styczników, zegarów, przekaźników zmierzchowych, gniazd bezpiecznikowych, przewodów zasilających, -kontrolę i konserwację złącz kablowych w latarniach wydzielonej sieci, -wymianę bezpieczników, -wymianę i naprawę uszkodzonych opraw oświetleniowych lub ich elementów oraz wysięgników, -czyszczenie opraw, kloszy i odbłyśników, -wymianę uszkodzonych źródeł światła parametry wymienianych źródeł świateł: a)skuteczność świetlna większa lub równa 90 lm/W [lumen/Vat], b)trwałość świecenia - średnia większa lub równa30 tyś.h -Zamawiający może sprawdzić zainstalowane źródła światła w ilości do 30 szt. na koszt Wykonawcy - w ustalonych z Zamawiającym terminach, -regulację położenia źródeł światła względem koszy i odbłyśników, -konserwację konstrukcji wsporczych, słupów oświetlenia wydzielonego, wysięgników, przewieszek, -regulację zwisów przewodów oświetlenia ulicznego, -prostowanie przekrzywionych słupów i wysięgników oświetlenia wydzielonego - w przypadku braku możliwości naprawy wymianę słupów, -wymianę słupów w przypadku uszkodzenia mechanicznego oświetlenia wydzielonego -w przypadku otrzymania odszkodowania za uszkodzony mechanicznie słup - Gmina zwróci w całości Wykonawcy koszt wymiany, w przypadku gdy sprawca nie zostanie ustalony koszty wymiany słupa pokryje Wykonawca, -uzupełnianie i konserwacje zamknięć skrzynek, wnęk itp., -naprawa zerwanych lub uszkodzonych przewodów oświetlenia ulicznego w sieci podwieszonej, -naprawa uszkodzonych słupów, kabli przewodów w sieci wydzielonej, -lokalizację i naprawę uszkodzonych kabli zasilających obwody oświetlenia, -wyminę uszkodzonych zasileń punktów sterowania oświetleniem ulicznym podwieszonym pod liniami napowietrznymi n.n., -pomiary eksploatacyjne (rezystancja uziemień ochronnych, izolacji kabli), -malowanie konstrukcji stalowych, szafek, wnęk, uzupełnianie opisów, -wycinkę gałęzi zasłaniających oprawy oświetleniowe -wykonywanie pomiarów napięć i obciążeń w sieci oświetlenia, -dokonywać kontroli zegarów sterujących w szafach oświetleniowych w celu zapewnienia zgodności ich pracy z kalendarzem astronomicznym, -wymiana 10szt. skorodowanych słupów na słupy żelbetowe o wys. 8-10m oraz przestawienie 5 szt. słupow oświetleniowych ulicznych, -prowadzenie dokumentacji eksploatacyjnej oświetlenia drogowego, dziennych zapisów prac konserwacyjnych i zgłoszeń oraz przedkładanie miesięcznych sprawozdań z wykonywanych prac ( z podaniem nazw ulic i dróg, osoby zgłaszającej i numeru telefonu), -instalacja programu CPA 2000+GSM na komputerze Zleceniobiorcy, -zdalna komunikacja z urządzeniem sterującym oświetleniem ulicznym (Sterownik CPA 2000 w stacjach Polesie 1 i Polesie 2), w zakresie: - zmiana parametrów sterownika (zmiana czasu świecenia lamp oraz załączenia redukcji). - zdalne powiadamianie o awarii (np. zaniku napięcia, zwiększonym lub zmniejszonym poborze mocy), - zdalny odczyt energii elektrycznej ( w razie potrzeby), - doładowanie kart SIM sterowników przez okres roku. Koszt doładowania kart SIM wliczony jest w wynagrodzenie Zleceniobiorcy. - pokrycie kosztów za roboty których zakres lub okoliczności będą wymagały przygotowania i dopuszczenia do pracy - dla Zakładu Energetycznego, - pokrycie kosztów nie dostarczonej energii w przypadku powstania nieuzasadnionej przerwy na sieci energetycznej, związanej z pracami na oświetleniu ulicznym,
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 502321001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.kozienice.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach