Przetargi.pl
Część I - dostawa i montaż mebli do internatów i kwater internatowych; Część II - dostawa sprzętu AGD i RTV do internatów i kwater internatowych.

Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Warszawie ogłasza przetarg

 • Adres: 00-792 Warszawa, ul. Olszewska 14/20
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 5652400 , fax. 022 5652402
 • Data zamieszczenia: 2010-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Warszawie
  ul. Olszewska 14/20 14/20
  00-792 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 5652400, fax. 022 5652402
  REGON: 01126394600805
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wam.net.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Państwowa jednostka organizacyjna posiadająca osobowość prawną

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Część I - dostawa i montaż mebli do internatów i kwater internatowych; Część II - dostawa sprzętu AGD i RTV do internatów i kwater internatowych.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część I - dostawa i montaż mebli do internatów i kwater internatowych w tym m.in. regały segmentowe trzy częściowe, komplety wypoczynkowe, biurka, szafy ubraniowe, tapczany, szafki kuchenne, krzesła, wersalki; Część II - dostawa sprzętu AGD i RTV do internatów i kwater internatowych w tym: telewiziry, lodówki, pralki, mikrofalówki.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 397113624
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wam.net.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach