Przetargi.pl
Sukcesywna, bezgotówkowa sprzedaż benzyny bezołowiowej oraz oleju napędowego dla Politechniki Warszawskiej SzNTiS w Płocku

Politechnika Warszawska, Szkoła Nauk Technicznych i Społecznych ogłasza przetarg

 • Adres: 09-400 Płock, ul. Łukasiewicza 17
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 024 2626254, 3672135 , fax. 024 3672225
 • Data zamieszczenia: 2010-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Politechnika Warszawska, Szkoła Nauk Technicznych i Społecznych
  ul. Łukasiewicza 17 17
  09-400 Płock, woj. mazowieckie
  tel. 024 2626254, 3672135, fax. 024 3672225
  REGON: 00000155400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pw.edu.pl, www.pw.plock.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywna, bezgotówkowa sprzedaż benzyny bezołowiowej oraz oleju napędowego dla Politechniki Warszawskiej SzNTiS w Płocku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  I. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna, bezgotówkowa sprzedaż benzyny bezołowiowej i oleju napędowego dla Politechniki Warszawskiej Szkoły Nauk Technicznych i Społecznych w Płocku II. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Zakup paliwa, tj.: benzyny bezołowiowej i oleju napędowego. Szacunkowa ilość paliwa stanowiąca przedmiot zamówienia wynosi: 1)Benzyna bezołowiowa (Pb-98) - 13.600 litrów, 2)Benzyna bezołowiowa (Pb-95) - 100 litrów, 3)Olej napędowy - 14.550 litrów. Podane ilości paliwa są ilościami szacunkowymi, określonymi na podstawie zużycia paliwa z poprzedniego roku i mogą ulec zmianie w okresie obowiązywania umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości zużytego paliwa. Zamówienie ma być sukcesywnie realizowane w terminie od dnia 1 kwietnia 2010 do dnia 31 marca 2011 roku. W przypadku wcześniejszego zrealizowania kwoty, jaką Zamawiający mógł przeznaczyć na realizację zamówienia termin wykonania zamówienia wygasa z dniem zaistnienia tej okoliczności. Jednakże w przypadku wcześniejszego zrealizowania maksymalnych ilości zakupów a niewykorzystania całej kwoty ofertowej objętej zamówieniem, Wykonawca może wykonać umowę w pełnej kwocie, bowiem podane przez Zamawiającego ilości paliwa są ilościami szacunkowymi, a w czasie trwania umowy strony wiąże łączna kwota zawarta w ofercie. III.Wymagania w zakresie zakupu paliwa: 1.Wykonawca musi zapewnić możliwość tankowania we wszystkie dni robocze w godzinach co najmniej od 5.00 do 21.00. 2.Wykonawca musi zapewnić możliwość zakup paliwa w postaci wlewu do kanistrów. 3.Wykonawca musi posiadać na terenie kraju: -co najmniej 2 stacje (punkty sprzedaży) paliw w Płocku, -co najmniej 3 stacje (punkty sprzedaży) paliw w Warszawie, -co najmniej 1 stację (punkt sprzedaży) paliw w każdym mieście wojewódzkim. 4. Wszystkie stacje (punkty sprzedaży) paliw muszą być wyposażone w system bezgotówkowego zakupu paliw za pomocą kart elektronicznych. 5. Bezgotówkowy sposób rozliczania transakcji za pomocą systemu kart elektronicznych wystawionych na wskazanych pracowników (kierowców) Politechniki Warszawskiej Szkoły Nauk Technicznych i Społecznych w Płocku. 6. Zapewnienie natychmiastowej blokady karty w razie jej utracenia i wydanie karty dodatkowej lub zamiennej w miejsce karty utraconej. 7. Rozliczanie zawartych transakcji bezgotówkowych będzie się odbywało za pomocą wystawienia przez Wykonawcę faktury za zakupiony, w okresie rozliczeniowym, przedmiot zamówienia. Ustala się następujące okresy rozliczeniowe: od 1-go do 15-tego dnia miesiąca, od 16 do ostatniego dnia danego miesiąca. 8. Zamawiający będzie wywiązywał się z zapłaty zobowiązania wobec Wykonawcy w ciągu 14 dni od daty prawidłowo wystawionej faktury. 9. Do faktury musi być dołączony pełny monitoring transakcji tj.: data, miejsce, ilość, wartość i rodzaj zakupu paliwa, numer stacji, miejscowość, z wyszczególnieniem numeru rejestracyjnego pojazdu oraz imienia i nazwiska kierowcy. 10. Częstotliwość tankowania będzie się odbywać w zależności od potrzeb Zamawiającego. 11. Paliwo musi spełniać wymagania Polskich Norm: PN-EN 228 i PN-EN 590 oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 09.12.2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych. 12. W przypadku wątpliwości, co do jakości paliwa Zamawiający bądź Wykonawca (na pisemne zlecenie Zamawiającego) zleci wykonanie badań paliwa w uprawnionym do tego laboratorium. W razie stwierdzenia niezgodności paliwa z obowiązującymi normami, kosztami badania laboratoryjnego zostanie obciążony Wykonawca dostawy przedmiotu zamówienia. 13. Wobec stwierdzenia powyższego Wykonawca pokryje również koszty związane z usunięciem ewentualnych awarii układu napędowego samochodów zasilanych tym paliwem. IV. Postanowienia dodatkowe: Zamawiający dodatkowo będzie realizował, w ramach bezgotówkowego rozliczenia transakcji, zakupy akcesoriów związanych z eksploatacją samochodów, w wysokości 10 procent wartości ceny ofertowej zakupu paliwa, m.in.: a. olej smarowy - smar WD 40, b. oleje silnikowe: Mobil 1 i Mobil 1 Turbo Diesel, c. płyn chłodniczy, d. dodatek do paliw (do diesela i benzyn), e. środki zapobiegające zamarzaniu: odmrażacz do szyb i odmrażacz do zamków, f. płyny do spryskiwaczy: letni i zimowy , g. żarówki, h. bezpieczniki, i. kosmetyki samochodowe, j. usługi (myjnia), k. inne
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 090000003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pw.edu.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach