Przetargi.pl
Dostawy ogumienia letniego do samochodów osobowych, dostawczych, ciężarowych i motocykli

Komenda Stołeczna Policji ogłasza przetarg

 • Adres: 00-150 Warszawa, ul. Nowolipie 2
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 6038608. 6037691 , fax. 022 6037642
 • Data zamieszczenia: 2010-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Stołeczna Policji
  ul. Nowolipie 2 2
  00-150 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 6038608. 6037691, fax. 022 6037642
  REGON: 01212648200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.warszawa.policja.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawy ogumienia letniego do samochodów osobowych, dostawczych, ciężarowych i motocykli
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są dostawy (zgodnie z potrzebami Zamawiającego) ogumienia letniego do samochodów osobowych, dostawczych, ciężarowych i motocykli. 2. Zamawiający wymaga aby oferowane ogumienie posiadało świadectwo homologacji dla danego typu pojazdu, wydane zgodnie z: a) Regulaminem nr 30.02 EKG ONZ-ogumienie do pojazdów osobowych, b) Regulaminem nr 54.00 EKG ONZ-ogumienie do samochodów ciężarowych i przyczep, c) Regulaminem nr 75.00 EKG ONZ-ogumienie do motocykli i motorowerów. 3. Zamawiający wymaga aby dostarczone ogumienie posiadało odpowiednio:a) datę produkcji nie wcześniejszą niż 6 miesięcy licząc od dnia podpisania przez Strony bez uwag protokołu odbioru, b)oznaczenie potwierdzające, że ogumienie spełnia wszystkie obowiązujące normy w zakresie bezpieczeństwa symbol DOT lub równoważny. 4. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania w okresie obowiązywania umowy ogumienia o niezmiennej rzeźbie bieżnika odpowiednio do asortymentu. 5. Zamawiający wymaga aby dostarczane ogumienie było fabrycznie nowe, wolne od wad uniemożliwiających jego użycie oraz zgodne ze wszystkimi obowiązującymi normami bezpieczeństwa, z przeznaczeniem, co do parametrów i producenta. 6. Wykonawca zobowiązany będzie udzielić co najmniej 12 miesięcznej gwarancji na dostarczane ogumienie liczonej od dnia podpisania bez uwag protokołu odbioru, jednakże nie krótszej niż gwarancja producenta. 7. W ramach przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do: a)odbioru od Zamawiającego w okresie raz na kwartał i utylizacji zużytego ogumienia. Ilość ogumienia odebranego (zużytego) przez Wykonawcę nie przekroczy łącznej ilości dostarczanego ogumienia, b)przekazania Zamawiającemu w terminie nie przekraczającym 7 dni licząc od daty odbioru zużytego ogumienia - karty przekazania odpadu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 343511003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.policja.waw.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach