Przetargi.pl
Geodezyjny podział nieruchomości pod inwestycje drogowe.

Gmina Ornontowice ogłasza przetarg

 • Adres: 43-178 Ornontowice, ul. Zwycięstwa 26a
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 3306225 , fax. 032 3306214
 • Data zamieszczenia: 2009-09-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Ornontowice
  ul. Zwycięstwa 26a 26a
  43-178 Ornontowice, woj. śląskie
  tel. 032 3306225, fax. 032 3306214
  REGON: 27625775900000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Geodezyjny podział nieruchomości pod inwestycje drogowe.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Geodezyjny podział nieruchomości gruntowej przedstawionej w poniższej tabeli w sposób przedstawiony na załączniku graficznym. Celem podziału jest wydzielenie terenu zajętego pod inwestycje drogowe. Obręb karta mapy mapa zasadnicza numer KW numer działki powierzchnia działki (m2) Położenie 62 Ornontowice 2 531.322.051 64874 SRM 842/143 3418 Ornontowice ulica Karola Miarki 1. Podział nieruchomości przeprowadzony będzie ściśle wg wytycznych ZAMAWIAJACEJ. 2. Wszelkie dokumenty i opracowania konieczne do przeprowadzenia geodezyjnego podziału, które znajdują się w gestii innych organów administracji publicznej (między innymi Starostwo Powiatowe, Sąd Rejonowy) WYKONAWCA pozyskuje na własny koszt na podstawie udzielonego przez ZAMAWIAJĄCĄ upoważnienia. 3. Dokumenty poświadczające własność (wypisy z rejestru gruntów, odpisy ksiąg wieczystych) muszą być dokumentami oryginalnymi. 4. Za termin zakończenia uważa się dostarczenie kopii mapy ewidencyjnej wydanej przez Gospodarstwo Pomocnicze przy Starostwie Powiatowym w Mikołowie - Referat Obsługi Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej z naniesionym podziałem geodezyjnym.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 700000001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy na podstawie dokumentów wykażą, że nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust 1 i 2.Ustawy oraz spełniają wymogi art. 22 ust 1 Ustawy, a w szczególności: 1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: dysponują minimum jedną osobą zdolną do wykonania zamówienia posiadającą uprawnienia geodezyjne; 3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia - posiadają środki finansowe umożliwiające realizację zadania.; Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wymaganych przez Zamawiającego i dołączonych do oferty.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy. 2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych. 3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 4. Dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają wymagane uprawnienia: uprawnienia geodezyjne;

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.ornontowice.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach