Przetargi.pl
Dostawę leku Albumin human

Śląskie Centrum Chorób Serca ogłasza przetarg

 • Adres: 41-800 Zabrze, ul. Szpitalna 2
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 3733668 , fax. 032 2717654, 3733668
 • Data zamieszczenia: 2009-09-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Śląskie Centrum Chorób Serca
  ul. Szpitalna 2 2
  41-800 Zabrze, woj. śląskie
  tel. 032 3733668, fax. 032 2717654, 3733668
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sccs.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawę leku Albumin human
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  lek Albumin human wg asortymentu wymienionego w specyfikacji
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 336000006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie występuje
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy , którzy spełniają następujące warunki: - prowadzą działalność gospodarczą w zakresie objętym przedmiotem zamówienia , -nie zostali wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych , -spełniają warunki zawarte w art. 22 ust.1 ustawy o Prawo zamówień publicznych , -przedstawią ofertę zgodną w wymogami ustawy i wymaganiami zamawiającego określonymi w SIWZ .
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1)Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 2)Oświadczenie wykonawcy potwierdzające spełnienie wszystkich warunków zawartych w art. 22 oraz oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 3)Koncesja, zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej .

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.sccs.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 60 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach