Przetargi.pl
Wyłapywanie bezdomnych zwierząt na terenie miasta Jastrzębie Zdrój

Jastrzębski Zakład Komunalny ogłasza przetarg

 • Adres: 44-330 Jastrzębie Zdrój, ul. Dworcowa 17D
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 4751495 , fax. 032 4764793
 • Data zamieszczenia: 2009-09-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Jastrzębski Zakład Komunalny
  ul. Dworcowa 17D 17D
  44-330 Jastrzębie Zdrój, woj. śląskie
  tel. 032 4751495, fax. 032 4764793
  REGON: 27685062900000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wyłapywanie bezdomnych zwierząt na terenie miasta Jastrzębie Zdrój
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu miasta Jastrzębie Zdrój i dowóz ich do schroniska lub lecznicy weterynaryjnej (w przypadku złego stanu zdrowia zwierzęcia), na wezwanie pracownika Policji, Jastrzębskiego Zakładu Komunalnego w Jastrzębiu Zdroju lub Straży Miejskiej - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U. z 1998 r. nr 116. poz. 753), rozporządzeniem Rady (WE) nr 1/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu i związanych z tym działań oraz zmieniającym dyrektywy 64/432/EWG i 93/119/WE oraz rozporządzenie (WE) nr 1255/97 (Dz. Urz. UE L 3 z 5.01.2005, str. 1), oraz przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2008 r. nr 213 poz. 1342 z późn. zm.), kod CPV: 98.00.00.00-3, w zakres którego wchodzi: 1. Utrzymywanie stałej gotowości do wyłapywania bezdomnych zwierząt 24 godziny na dobę, we wszystkie dni tygodnia, w tym także w święta i dni ustawowo wolne od pracy. 2. Rekcja na wezwanie do wyłapania bezdomnego zwierzęcia winna być natychmiastowa i jej czas nie może przekroczyć trzydziestu minut od momentu wezwania do wyłapania bezdomnego zwierzęcia do momentu przybycia osoby wyłapującej w miejsce wskazane w wezwaniu do wyłapania bezdomnego zwierzęcia. Osoba wyłapująca bezdomne zwierzęta zobowiązana jest, w chwili przybycia na miejsce wyłapywania zwierząt, poinformować telefonicznie o tym fakcie, odpowiednio, pracownika Policji, Jastrzębskiego Zakładu Komunalnego w Jastrzębiu Zdroju lub Straży Miejskiej, od którego otrzymała wezwanie do wyłapania bezdomnego zwierzęcia, a także po zakończeniu wyłapywania, winna powiadomić wyżej wymienionego pracownika o wyniku podjętego przez nią wyłapywania bezdomnego zwierzęcia. 3. Zapewnienie stałego kontaktu telefonicznego (minimum dwa numery telefonów) w celu wezwania do wyłapania bezdomnych zwierząt 24 godziny na dobę, we wszystkie dni tygodnia, w tym także w święta i dni ustawowo wolne od pracy. 4. Niezwłoczne przewiezienie do schroniska wyłapanych bezdomnych zwierząt lub w inne miejsce wskazane każdorazowo przez pracownika Jastrzębskiego Zakładu Komunalnego. 5. Niezbędne urządzenia i środki potrzebne do wyłapywania bezdomnych zwierząt, a także środki transportu niezbędne do przewozu wyłapywanych zwierząt do schroniska zapewnia Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt. 6. Ewentualny koszt transportu wyłapywanych bezdomnych zwierząt (rannych, chorych, podejrzanych o wściekliznę) do lecznicy weterynaryjnej wykonywany będzie środkiem transportu Wykonawcy i na koszt Wykonawcy. 7. Koszt leczenia i obserwacji wyłapywanych bezdomnych zwierząt (rannych, chorych, podejrzanych o wściekliznę), w lecznicy wskazanej Wykonawcy przez Zamawiającego, przed ich umieszczeniem w schronisku ponosi Zamawiający. 8. W przypadku nie podjęcia lub podjęcia przez Wykonawcę nieskutecznej interwencji w zakresie wyłapania bezdomnego zwierzęcia, za szkody wyrządzone przez zwierzę będące przedmiotem interwencji, pełną odpowiedzialność, w tym również wobec osób trzecich, ponosi Wykonawca. 9. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić ewidencję wyłapywanych bezdomnych zwierząt ze szczególnym uwzględnieniem daty i godziny wezwania do wyłapania bezdomnych zwierząt, imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby składającej wezwanie, miejsca wyłapywania bezdomnych zwierząt wskazanego przez osobę, o której mowa wyżej, daty i godziny przybycia na miejsce wyłapywania bezdomnych zwierząt, daty i godziny wyłapania zwierzęcia oraz miejsca umieszczenia wyłapanych zwierząt.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 980000003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: a) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności w przedmiocie zamówienia; b) dysponują potencjałem technicznym potrzebnym do wykonania zamówienia, tj. posiadają urządzenia i środki, przy których pomocy będą wyłapywane bezdomne zwierzęta, a także środek transportu do przewozu zwierząt lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego do wykonania zamówienia; c) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy. Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt 17 SIWZ.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej potwierdzające, iż Wykonawca prowadzi działalność w zakresie przedmiotu zamówienia (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert); b) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu- wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. c) podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w art. 22 ust. 1 ustawy (na formularzu ofertowym); d) wykaz urządzeń i środków, przy których pomocy będą wyłapywane bezdomne zwierzęta - załącznik nr 4 do SIWZ podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy; e) wykaz środków transportu do przewozu wyłapywanych bezdomnych zwierząt - załącznik nr 5 do SIWZ podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy;

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.jastrzebie.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach