Przetargi.pl
PRZEBUDOWA WEWNĘTRZNYCH LINII ZASILAJĄCYCH W BUDYNKU WIELORODZINNYM PRZY UL. ŻABIK 13 W ORNONTOWICACH.

Zakład Gospodarki Zasobami Gminy ogłasza przetarg

 • Adres: 43-178 Ornontowice, ul. Żabik 9
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 2354545 , fax. 032 2354545
 • Data zamieszczenia: 2009-09-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Gospodarki Zasobami Gminy
  ul. Żabik 9 9
  43-178 Ornontowice, woj. śląskie
  tel. 032 2354545, fax. 032 2354545
  REGON: 27613649300000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  PRZEBUDOWA WEWNĘTRZNYCH LINII ZASILAJĄCYCH W BUDYNKU WIELORODZINNYM PRZY UL. ŻABIK 13 W ORNONTOWICACH.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres robót elektrycznych obejmuje: Instalacje siły Instalacje oświetlenia Instalacje połączeń wyrównawczych. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w załączonej dokumentacji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 453000000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 2 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 1. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych. 2. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 3. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. Dysponują minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - do kierowania robotami budowlanymi - w specjalności elektrycznej. 4. Zrealizowali w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, roboty budowlane porównywalne z przedmiotem zamówienia ( instalacje elektryczne w obiektach mieszkalnych wielorodzinnych lub użyteczności publicznej ) na łączną wartość minimum 100.000,00 zł. brutto. 5. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Posiadają środki finansowe umożliwiające realizację zadania w wysokości minimum 20.000,00zł. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: Ocena spełniania poszczególnych warunków przez wykonawców zostanie dokonana na podstawie złożonej oferty oraz złożonych przez wykonawców oświadczeń i dokumentów, wymaganych przez zamawiającego i zostanie przeprowadzona zgodnie z formułą: spełnia- nie spełnia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy. 2. Oświadczenie, że Wykonawca spełnia wymagania określone w ar. 22 ust. 1 Ustawy, oraz oświadczenie, że Wykonawca dysponuje kwotą minimum 20.000,00 zł zapewniającą wykonanie zadania. 3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4. Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie. (Jeżeli zadanie obejmuje roboty, które nie są w całości tożsame z przedmiotem zamówienia należy podać kwotę całego zadania oraz kwotę robót tożsamych z zamówieniem i to ta ostatnia będzie uwzględniona w kryterium doświadczenie). 5. Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności. 6. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia (dokument należy dołączyć tylko w sytuacji gdy wykonawca, w wykazie osób wskaże osoby, którymi nie dysponuje a będzie dysponował). 7. Dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia- uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - do kierowania robotami budowlanymi - w specjalności elektrycznej wraz z zaświadczeniem z właściwej Izby Samorządu Zawodowego 8. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, składa dokument lub dokumenty w formie jak określono w par. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16.10.2008r. w sprawie rodzajów i dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawców, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.ornontowice.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach