Przetargi.pl
Przebudowa pasa drogowego ulicy Kłosowej wraz z przebudową oświetlenia ulicznego i budową odwodnienia - na odcinku od ul. Józefa Piłsudskiego do budynku nr 11 przy ulicy Kłosowej w Rudzie Śląskiej w Kochłowicach

Miasto Ruda Śląska ogłasza przetarg

 • Adres: 41-709 Ruda Śląska, Plac Jana Pawła II 6
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 2486281 do 9; 2449094 , fax. 032 248 7348
 • Data zamieszczenia: 2009-09-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Ruda Śląska
  Plac Jana Pawła II 6 6
  41-709 Ruda Śląska, woj. śląskie
  tel. 032 2486281 do 9; 2449094, fax. 032 248 7348
  REGON: 00051584000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa pasa drogowego ulicy Kłosowej wraz z przebudową oświetlenia ulicznego i budową odwodnienia - na odcinku od ul. Józefa Piłsudskiego do budynku nr 11 przy ulicy Kłosowej w Rudzie Śląskiej w Kochłowicach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Zakres robót obejmuje: roboty pomiarowe roboty przygotowawcze i rozbiórkowe roboty ziemne roboty wykończeniowe wykonanie krawężników i obrzeży wykonanie podbudowy i nawierzchni wykonanie odwodnienia wykonanie oświetlenia oznakowanie dróg i urządzeń bezpieczeństwa ruchu
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331206
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 10 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wymaga się wpłacenia wadium w wysokości 6000.00 zł
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1.Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli ustawy nakładają taki obowiązek oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy. 2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, oraz dysponują lub będą dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: a) Wykonawca musi wykazać, iż w ostatnich 5 latach przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał minimum 2 porównywalne roboty budowlane polegające na: Budowie lub rozbudowie lub przebudowie lub modernizacji lub remoncie dróg lub skrzyżowań o wartości minimum 300 000,00 złotych brutto każda, b) Wykonawca musi wykazać, iż dysponuje lub będzie dysponował osobą lub osobami do wykonania niniejszego zamówienia posiadającą lub posiadającymi potwierdzone przygotowanie zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi: w specjalności drogowej,w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. 3 Wykonawca musi wykazać, iż dysponuje lub będzie dysponował narzędziami i urządzeniami niezbędnymi do wykonania niniejszego zamówienia, tj. przynajmniej: samochód samowyładowczy pow. 5t - 2 szt.samochód skrzyniowy pow. 5t - 1 szt. ładowarka jednonaczyniowa o obj. łyżki min. 1,25 m3 - 1 szt. koparka samojezdna - 1 szt. zagęszczarka płytowa - 2 szt. podnośnik koszowy - 1 szt. żuraw samochodowy - 1 szt. 4. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 ustawy. 2. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej. 3. wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia (roboty porównywalne określone powyżej) z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania. 4. dokumenty (np. referencje) potwierdzające, że roboty budowlane, o których wyżej mowa, zostały wykonane należycie. 5. wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności. 6. pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie, o którym mowa wyżej, Wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował; 7. uprawnienia budowlane oraz aktualne zaświadczenia o przynależności do właściwego samorządu zawodowego wraz z informacją o opłaceniu obowiązkowych składek od odpowiedzialności cywilnej (np. zaświadczenie z Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa itp.). 8. wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca. 9. pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jeżeli w wykazie, o którym mowa wyżej, Wykonawca wskazał narzędzia i urządzenia, którymi będzie dysponował. 10. Oświadczenie o spełnianiu warunku z art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy, zgodne z załącznikiem nr 2 do SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.rudaslaska.bip.info.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach