Przetargi.pl
Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę budynku wielorodzinnego przy ul. Sucharskiego w Myszkowie

Myszkowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 42-300 Myszków, ul. Skłodowskiej 6c
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 034 3131367 , fax. 034 3131367
 • Data zamieszczenia: 2009-09-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Myszkowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
  ul. Skłodowskiej 6c 6c
  42-300 Myszków, woj. śląskie
  tel. 034 3131367, fax. 034 3131367
  REGON: 15149955400000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Spółka prawa handlowego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę budynku wielorodzinnego przy ul. Sucharskiego w Myszkowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Sucharskiego w Myszkowie wraz z zewnętrzną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu zewnętrznego i uzyskaniem pozwolenia na budowę. Zamówienie obejmuje również sporządzenie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, przedmiarów, kosztorysu inwestorskiego, pełnienie nadzoru autorskiego nad wykonaniem na podstawie projektu, robót budowlanych. Należy zaprojektować budynek trzyklatkowy, pięciopiętrowy, sześciokondygnacyjny, częściowo podpiwniczone z stropodachem jednospadowym. W budynku znajdować się będzie 48 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej około 2.500m2 i 13 garaży znajdujących się pod budynkiem. Na ostatnich dwóch kondygnacjach przewidziano mieszkania dwupoziomowe. Szczegółowy opis określa koncepcja programowo-przestrzenna załączona do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 742220001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 3 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga od wykonawców wniesienia wadium.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; warunek będzie spełniony jeżeli: - z treści oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, złożonego przez wykonawcę, będzie wynikało, że spełnia on przedmiotowy warunek; - z aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, załączonego do oferty i wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, będzie wynikał przedmiot działalności firmy, odpowiadający przedmiotowi zamówienia; - z przedłożonych przez wykonawcę dokumentów uprawniających do wykonania opracowań projektowych będzie wynikało, że osoby wymienione w wykazie osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia w specjalności odpowiadającej przedmiotowi zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia zawodowe i są aktualnymi członkami Izby Inżynierów Budownictwa ubezpieczonymi od odpowiedzialności cywilnej w zakresie pełnionej funkcji. b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; warunek będzie spełniony jeżeli: - z treści oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, złożonego przez wykonawcę, będzie wynikało, że spełnia on przedmiotowy warunek; - w wykazie wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o wybór wykonawcy dokumentacji projektowej, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonawca wykaże minimum jedno zakończone zadanie które swoim rodzajem i wartością odpowiada przedmiotowi zamówienia - wzór dokumentu załączony jest do SIWZ. Wymagane jest aby wykonawca wykazał wykonanie projekt budynku użyteczności publicznej lub wielorodzinnego o powierzchni użytkowej minimum 2.000m2 i projekt ten uzyskał pozwolenie na budowę. Do każdego wykazanego zadania należy załączyć dokument lub dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie. - w wykazie osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wykonawca poda imiona i nazwiska osób wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności - wzór dokumentu załączony jest do SIWZ; Wymagane jest aby osoby przewidziane do realizacji zamówienia posiadały uprawnienia w specjalnościach: architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej, instalacji sanitarnych i gazu, elektrycznej i drogowej. - w wykazie podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, załączonym do oferty, wykonawca poda nazwy i adresy firm, które przewidywane są do wykonania zamówienia jako podwykonawcy i podmioty występujące wspólnie, jeżeli jest to przewidywane, określając rodzaj, zakres i wartość usług przewidzianych do wykonania przez poszczególne podmioty - wzór dokumentu załączony jest do SIWZ; c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; warunek będzie spełniony jeżeli: - z treści oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, złożonego przez wykonawcę, będzie wynikało, że spełnia on przedmiotowy warunek; - z aktualnie obowiązującej polisy ubezpieczenia, a w przypadku jej braku z innego dokumentu aktualnie obowiązującego, załączonego do oferty, będzie wynikało, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej, w zakresie prowadzonej działalności; d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. warunek będzie spełniony jeżeli: - z treści oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, będzie wynikało, że wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia zobowiązani są do ustanowienia Pełnomocnika celem reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 3) Jeżeli zostanie wybrana oferta złożona przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, to zamawiający przed zawarciem umowy będzie żądał umowy regulującej współpracę tych wykonawców. 4) Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów załączonych do oferty. Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawców prowadzona będzie na podstawie analizy w.w dokumentów metodą spełnia - nie spełnia. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca warunki spełnia. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy do ich uzupełnienia, we wskazanym przez zamawiającego terminie, w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, każdy z Wykonawców powinien przedłożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty: a) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia i nie podleganiu wykluczeniu - formularz dokumentu stanowi załącznik do SIWZ; b) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wykonawców występujących wspólnie, składa każdy z wykonawców. c) dokumenty uprawniające Wykonawcę (projektantów) do wykonania opracowań w specjalności odpowiadającej przedmiotowi zamówienia oraz zaświadczenia, że są oni aktualnymi członkami Izby Inżynierów Budownictwa, oraz że są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie pełnionej funkcji d) wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że te usługi zostały wykonane należycie - wzór dokumentu załączony jest do SIWZ; e) wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności - wzór dokumentu załączony jest do SIWZ; f) wykaz podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, a także zakres przewidzianych do wykonania przez nich czynności - wzór dokumentu załączony jest do SIWZ; g) polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. 2) Dokumenty, o których mowa w pkt 1). ppkt a, d, e, f , wykonawca złoży w formie oryginału. 3) Pozostałe dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez przedstawicieli wykonawcy, wskazanych w dokumencie rejestrowym firmy lub w udzielonym pełnomocnictwie. 4) Na kserokopii dokumentu należy zamieścić zapis: za zgodność z oryginałem oraz datę i czytelny podpis lub parafkę i pieczątkę imienną. 5) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 6) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczone przez wykonawcę.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.myszkow.bip.jur.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach