Przetargi.pl
Jesienne odnowienie w Nadleśnictwie Węgierska Górka w 2009r. etap 2

Państwowe Gospodarstwo Leśne - Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Węgierska Górka ogłasza przetarg

 • Adres: 34-350 Węgierska Górka, ul. Zielona 62
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 033 8641214 , fax. 033 8641481
 • Data zamieszczenia: 2009-09-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowe Gospodarstwo Leśne - Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Węgierska Górka
  ul. Zielona 62 62
  34-350 Węgierska Górka, woj. śląskie
  tel. 033 8641214, fax. 033 8641481
  REGON: 07100198400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://start.lasy.gov.pl/web/wegierska_gorka
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Skarb Państwa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Jesienne odnowienie w Nadleśnictwie Węgierska Górka w 2009r. etap 2
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie jesiennych odnowień powierzchni leśnych (sadzenia drzew) w Nadleśnictwie Węgierska Górka podzielonych na 6 części. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień. Część zamówienia nr 1 - Leśnictwo Prusów Część zamówienia nr 2 - Leśnictwo Kalonka Część zamówienia nr 3 - Leśnictwo Skrzyczne Część zamówienia nr 4 - Leśnictwo Ostre Część zamówienia nr 5 - Leśnictwo Łukaszne Część zamówienia nr 6 - Leśnictwo Radziechowy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 772116008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Do dnia 21.09.2009r. godz. 8 30 należy wnieść wadium w kwocie i w formie określonej w SIWZ. Część zamówienia nr 1 - 400 zł Część zamówienia nr 2 - 300 zł Część zamówienia nr 3 - 600 zł Część zamówienia nr 4 - 400 zł Część zamówienia nr 5 - 400 zł Część zamówienia nr 6 - 200 zł Szczegóły podano w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 7. O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia, tj w okresie 3 ostatnich lat wykonali, co najmniej 3 zamówienia o podobnym charakterze w sposób należyty. 2) posiadają niezbędny potencjał techniczny i osobowy do wykonania zamówienia Szczegóły podano w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki wykonawca spełnił. Uzupełnienie wymaganych dokumentów jest możliwe w trybie art.26 ust.3 Pzp . Nie spełnienie chociażby jednego z ww warunków skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania i uznaniem jego oferty za odrzuconą. Szczegóły podano w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://start.lasy.gov.pl/web/wegierska_gorka/przetargi
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach