Przetargi.pl
Dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą butli i zbiornika tlenu ciekłego

Śląskie Centrum Chorób Serca ogłasza przetarg

 • Adres: 41-800 Zabrze, ul. Szpitalna 2
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 3733668 , fax. 032 2717654, 3733668
 • Data zamieszczenia: 2009-09-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Śląskie Centrum Chorób Serca
  ul. Szpitalna 2 2
  41-800 Zabrze, woj. śląskie
  tel. 032 3733668, fax. 032 2717654, 3733668
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sccs.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą butli i zbiornika tlenu ciekłego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  gazy medyczne wraz z dzierżawą butli i zbiornika tlenu ciekłego- szczegółowy zakres i opis stanowi załącznik nr 5 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 241115000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie występuje
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełniają następujące warunki: - prowadzą działalność gospodarczą w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, - nie zostali wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych, - spełniają warunki zawarte w art. 22 ust.1 ustawy o Prawo zamówień publicznych, - wykonali min. 3 dostawy odpowiadającym swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia( gazy medyczne ) o wartości min. 50.000,- zł każda , - przedstawią wymagane dokumenty dotyczące gazów wymagane zapisami specyfikacji umieszczonymi w rozdz.VI pkt.2 ppkt.3 - przedstawią ofertę zgodną w wymogami ustawy i wymaganiami zamawiającego określonymi w SIWZ.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Celem potwierdzenia spełnienia warunków stawianych Wykonawcom przez Zamawiającego wymagamy następujące dokumenty: 1) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 2) Oświadczenie wykonawcy potwierdzające spełnienie wszystkich warunków zawartych w art. 22 oraz oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 (załącznik nr 2); 3) Koncesje, zezwolenia lub licencje, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem publicznym, zwanym dalej zamówieniem 4) Wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, usług w okresie ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.sccs.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach