Przetargi.pl
Remont nawierzchni bitumicznej ul. Powstańców w Nowym Chechle z wyprofilowaniem skrzyżowania z ulicą boczną Powstańców

Wójt Gminy Świerklaniec ogłasza przetarg

 • Adres: 42-622 Świerklaniec, ul. Młyńska 3
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 2844853 , fax. 032 2844852
 • Data zamieszczenia: 2009-09-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wójt Gminy Świerklaniec
  ul. Młyńska 3 3
  42-622 Świerklaniec, woj. śląskie
  tel. 032 2844853, fax. 032 2844852
  REGON: 00054000900000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont nawierzchni bitumicznej ul. Powstańców w Nowym Chechle z wyprofilowaniem skrzyżowania z ulicą boczną Powstańców
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Remont nawierzchni bitumicznej ul. Powstańców w Nowym Chechle z wyprofilowaniem skrzyżowania z ulicą boczną Powstańców obejmuje między innymi: 1. Remont na długości 100 m ul. Powstańców i 20 m ul. bocznej Powstańców; 2. Wykonanie geometrii skrzyżowania i krawędzi drogi prefabrykatami ściekowymi o wymiarach 0,6 x 0,5 x 0,15m z wyprofilowaniem spadków podłużnych i poprzecznych; 3. Szerokość drogi 6 m w tym 2 x 0,6 m - ściek betonowy; 4. Ścieki betonowe wykonane na podbudowie betonowej z oporem; 5. Korytowanie na głębokości 39 m 6. 50% materiału z korytowania ( tłuczeń i frezowany); 7. Nawierzchnia z betonu asfaltowego 5 + 4 cm; 8. W linii ścieków korytkowych zamontowanie 8 wpustów ulicznych wraz z studniami i przykanalikami do istniejących studzienek sieci kanalizacji deszczowej
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452300008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 30 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie jest wymagane
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy, tzn.: a. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. b. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. c. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. d. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy. e. Za spełnienie warunku posiadania niezbędnego doświadczenia zamawiający uzna wykonanie w okresie 3 ostatnich lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), przed dniem wszczęcia postępowania co najmniej 2 robót odpowiadających przedmiotowi niniejszego zamówienia, tj. robót budowlanych związanych z budową bądź remontem dróg o wartości 150 000 PLN każda. f. Za spełnienie warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający uzna wykazanie się przez Wykonawcę dysponowaniem co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia w zakresie budowy dróg. 2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymaga się, aby przynajmniej jeden z Wykonawców (lub wspólnie) spełniał wymagania, o których mowa w ust. I. pkt a-c i e-g niniejszego rozdziału SIWZ. W przypadku konsorcjum żaden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy. 3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana przez Zamawiającego na zasadzie spełnia/nie spełnia W przypadku niespełnienia jakiegokolwiek warunku udziału w postępowaniu Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ustawy.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca obowiązany jest dołączyć do oferty następujące dokumenty i oświadczenia: a) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie ze wzorem oświadczenia stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ; b) wykaz wykonanych robót budowlanych wg załącznika nr 3 do SIWZ Do opisanych w formularzu robót należy dołączyć odpowiednie referencje. c) wykaz osób i podmiotów przewidzianych do realizacji przedmiotu zmówienia wg załącznika nr 4 do SIWZ . Należy dołączyć uprawnienia zawodowe dla wymienionych osób. d) wykaz ewentualnych podwykonawców wg załącznika nr 5 Dodatkowo do oferty należy dołączyć: e) parafowany wzór umowy wg załącznika nr 6 do SIWZ f) kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie przedmiaru stanowiącego załącznika nr 7 do niniejszej specyfikacji 2. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Dokumenty wskazane w ust. 1 pkt 1 niniejszego rozdziału SIWZ mogą zostać złożone przez jednego z Wykonawców albo wspólnie. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt a niniejszego rozdziału SIWZ składane jest wspólnie przez Wykonawców. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokumenty wg wzoru jak stanowi pkt 1 niniejszego rozdziału . 3. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt a-d niniejszego rozdziału należy przedstawić w formie oryginału. 4. W przypadku konsorcjum do oferty musi być załączony dokument ustanawiający pełnomocnika konsorcjum do reprezentowania go w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: kancelaria@ugswierklaniec.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach