Przetargi.pl
Budowa drogi dojazdowej do strefy przemysłowej w Gorzyczkach - etap II cz.1

Gmina Gorzyce ogłasza przetarg

 • Adres: 44-350 Gorzyce, ul. Kościelna 15
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 4513056 w.11
 • Data zamieszczenia: 2016-04-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Gorzyce
  ul. Kościelna 15 15
  44-350 Gorzyce, woj. śląskie
  tel. 32 4513056 w.11
  REGON: 27625872400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gorzyce.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa drogi dojazdowej do strefy przemysłowej w Gorzyczkach - etap II cz.1
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres robót obejmuje odtworzenie kamieni granicznych, wytyczenie pasa drogowego oraz wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej ( odcinek D1 - D8 ), podbudowy oraz zjazdów na drogi gminne i działki które zostaną wskazane przez Inwestora w trakcie realizacji robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452300008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 5.000,00 zł (sł. pięć tysięcy złotych). 2. Termin wniesienia wadium upływa dnia 12.05.2016 r. o godz. 09:00. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. nr 42, poz. 275). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr konta 87 8469 0009 0000 0257 2000 0009. Wniesienie wadium jest skuteczne tylko w przypadku uznania rachunku bankowego zamawiającego należną kwotą wadium przed upływem terminu składania ofert. Sama dyspozycja przelewu nie jest równoważna z dokonaniem wpłaty. Wykonawca winien dokonać czynność przelewu z odpowiednim wyprzedzeniem mając świadomość procedury przelewów międzybankowych i konieczności przeprowadzenia czynności kontrolnych i sprawdzających przez bank celem udostępnienia odbiorcy przelewu określonej kwoty pieniężnej. Zamawiający od momentu upływu terminu składania ofert powinien mieć potencjalną możliwość dysponowania kwotą wadium, aby można było uznać, że wniesienie wadium stanowi prawidłowe zabezpieczenie finansowe oferty wykonawcy. 5. Miejsce złożenia wadium w formie gwarancji bankowej, ubezpieczeniowej lub poręczenia: oryginał należy złożyć w księgowości Urzędu Gminy Gorzyce (p. Ilona Gawron) - pokój nr 18, kopię, potwierdzoną przez księgowość, należy dołączyć do oferty przetargowej, dopuszcza się dołączenie oryginału do oferty przetargowej (włożyć luźno do oferty, nie zszywać, nie spinać). Gwarancja bankowa lub gwarancja ubezpieczeniowa będzie ważna na okres ważności oferty. Za pierwszy dzień przyjmuje się dzień, w którym upływa termin składania ofert. Z treści gwarancji winno wynikać że jest gwarancją nieodwołalną oraz bezwarunkową, wykonalną na terenie Rzeczpospolitej Polskiej na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez zamawiającego w terminie związania ofertą w związku z przesłankami określonymi w art. 46 ust 4a lub 5 ustawy PZP. 6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 7. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 9. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 10. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy pzp, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do tej samej grupy kapitałowej, lub nie nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art.87 ust.2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: termin gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ug.bip.gorzyce.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach