Przetargi.pl
Budowa oświetlenia zespołu boisk sportowych przy ul. Klasztornej w Ornontowicach.

Gmina Ornontowice ogłasza przetarg

 • Adres: 43-178 Ornontowice, ul. Zwycięstwa 26a
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 3306222 , fax. 32 3306215
 • Data zamieszczenia: 2016-06-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Ornontowice
  ul. Zwycięstwa 26a 26a
  43-178 Ornontowice, woj. śląskie
  tel. 32 3306222, fax. 32 3306215
  REGON: 27625775900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.ornontowice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa oświetlenia zespołu boisk sportowych przy ul. Klasztornej w Ornontowicach.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego zadania jest: - ustawienie rozdzielnicy elektrycznej w obudowie złącza kablowego obok istniejącego kontenera socjalnego, - ułożenie kabla zasilającego rozdzielnicę ze złącza kablowo-pomiarowego, które zostanie zabudowane przez Tauron, - ustawienie czterech masztów oświetleniowych typu AGENA P o wysokości 12m w kolorze RAL7021, z dwoma projektorami oświetleniowymi typu MVP506 z metalhalogenkowymi źródłami światła HPI-T Plus 400W, na fundamentach betonowych, - ułożenie kabla zasilającego maszty oświetleniowe, - montaż rozdzielnicy stacjonarnej w kontenerze technicznym. UWAGA: Przedstawione w opisie projektu projektory MVP506 o mocy 600W (ze względu na ich niedostępność) należy zastąpić projektorami MVP506 z metalhalogenkowymi źródłami światła HPI-T Plus 400W. Kosztorys ofertowy należy sporządzić na dzień podpisania umowy. Zadanie należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową oraz przedmiarami załączonymi do niniejszej specyfikacji. - Wykonawca zobowiązany będzie do przygotowania harmonogramu rzeczowo-finansowego. - Organizacja zaplecza budowy jak i jego likwidacja oraz zlecenie nadzorów branżowych w miejscach kolizji z uzbrojeniem podziemnym leży w gestii Wykonawcy. - Po zakończeniu wszystkich prac należy wykonać powykonawczą inwentaryzację geodezyjną, która ma zawierać: mapę zasadniczą z naniesionym przebiegiem sieci. - Dopuszcza się stosowanie materiałów o takich samych parametrach innych producentów od wskazanych w projekcie. - Cały urobek z wykopów należy wywieźć poza teren Gminy. - W przypadku uszkodzenia systemu drenarskiego należy go odtworzyć z materiałów własnych pod bezpośrednim nadzorem Inwestora lub przedstawicieli spółki wodnej lub właściciela posesji. - Wykonawca zadania będzie brał udział w cotygodniowych spotkaniach z Inwestorem na placu budowy, w tzw. RADACH BUDOWY, na których będzie przedstawiał przebieg postępu prac. - Kierownik Budowy zobowiązany jest do złożenia pisemnego cotygodniowego raportu z przebiegu prac. Każdy z raportów powinien być zatwierdzony przez stronę Zamawiającą. Raport za miniony tydzień należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego najpóźniej do godz. 12.00 w każdy poniedziałek po przepracowanym tygodniu. UWAGA: Wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem ceny lub pominięciem elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy. W przypadku gdy z załączonej dokumentacji wynika, iż zastosowano materiały i urządzenia z podaniem konkretnych znaków towarowych, patentów, nazw, pochodzenia należy je traktować jako przykładowe i Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez wykonawcę rozwiązań równoważnych w stosunku do wskazanych przez projektanta, pod warunkiem, że będą one posiadały co najmniej takie same lub lepsze parametry techniczne i funkcjonalne i nie obniżą określonych standardów. Wszystkie zaproponowane przez wykonawcę równoważne urządzenia, materiały i inne elementy równoważne muszą posiadać stosowne dopuszczenia i atesty. W przypadku zastosowania materiałów, urządzeń równoważnych w stosunku do dokumentacji projektowej (opracowanie własne zawierające co najmniej: katalog producenta, nazwę producenta, opis materiałów i ilość). Niezłożenie takiego zestawienia oznacza, że wykonawca zastosuje materiały i rozwiązania podane w dokumentacji. Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji na wykonawstwo, materiały i urządzenia na okres minimum 3 lat i rękojmi na okres minimum 5 lat, licząc od daty odbioru końcowego. Szczegółową charakterystykę przedmiotu zamówienia stanowią załączniki: Załącznik nr 8 do SIWZ - Dokumentacja projektowa. Załącznik nr 9 do SIWZ - Przedmiar robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452300008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.ornontowice.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach