Przetargi.pl
Przebudowa - modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Kroczyce - Siemięrzyce [Wrzoski]

Gmina Kroczyce ogłasza przetarg

 • Adres: 42-425 Kroczyce, ul. Batalionów Chłopskich 29
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 034 3152150 do 5 , fax. 034 3152150 do 5
 • Data zamieszczenia: 2016-06-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kroczyce
  ul. Batalionów Chłopskich 29 29
  42-425 Kroczyce, woj. śląskie
  tel. 034 3152150 do 5, fax. 034 3152150 do 5
  REGON: 00053186100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kroczyce.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa - modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Kroczyce - Siemięrzyce [Wrzoski]
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, polegające na przebudowie/modernizacji istniejącej drogi dojazdowej do użytków rolnych (klasa drogi - dojazdowa -D) na odcinku od drogi gminnej w m. Kroczyce do wsi Siemięrzyce [Wrzoski]. Długość drogi do modernizacji wynosi 0,995 km. Zamówieniem objęte jest wykonanie nowej konstrukcji jezdni, w szczególności: - wykonanie podbudowy z tłucznia [warstwa dolna i górna], - wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej, - wykonanie poboczy z mieszanki kamiennej 0-31,5mm. W ramach zamówienia przewiduje się wykonanie: 1) konstrukcji nawierzchni: Konstrukcja I od km 0+000-+0+600 15cm - dolna warstwa podbudowy z tłucznia 31-63mm , szer. 4,5m 5cm - górna warstwa podbudowy z mieszanki kamiennej 0-31,5mm , szer. 4,5m 6cm - warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-bitumicznej AC11S , szer. 4,0m Konstrukcja II od km 0+600 do 0+995 ( na poszerzeniu) 10cm - poszerzenie istniejącej podbudowy tłuczniem 40-80mm , szer. 2x0,75 15 cm - dolna warstwa podbudowy z tłucznia 31-63mm , szer. 4,5m 5cm - górna warstwa podbudowy z mieszanki kamiennej 0-31,5mm , szer. 4,5m 6cm - warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-bitumicznej AC11S , szer. 4,0m 2) konstrukcji zjazdów: 15cm - mieszanka kamienna 0-63mm 3) konstrukcji poboczy: 5cm - mieszanka kamienna 0-31,5mm , szer. 2x0,25m 20cm -mieszanka kamienna 0-63mm , szer. 2x0,25m. Szczegółowo przedmiot zamówienia oraz zakres robót i obowiązków Wykonawcy określa dokumentacja projektowa
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452300008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji udzielonej przez wykonawcę powyżej 36 miesięcy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: https://gwkroczyce.peup.pl Zakładka INFORMACJE/Zamówienia publiczne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach