Przetargi.pl
Zabudowa rurociągów w szybach Oddziału CZOK:CzęśćIDostawa i zabudowa rurociągu tłocznego DN500 w szybie Bańgów i na powierzchni Etap IIICzęść IIZabudowa rurociągu tłocznego w szybie Gigant-etap IIIprzebudowa nadszy-bia,zabudowa rurociągu na poz825,zabudowa w szybie,dostawa rur do szybu-kontynuacja prac rozpoczętych w 2014,dostawa rur dla realizacji etapu III w 2016r.CzęśćIII-Wymiana rurociągu p.poż.DN150 w szybie Gigant od poz 575 do poz825 do stacji redukcyjnej,częściowa dostawa rur.Część IV-Wymiana rurociągu spustowego DN300 zpoz 600m do poz690m w szybie Jan III

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. ogłasza przetarg

 • Adres: 41-914 Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 207
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 3513300, 3513301, 3513364 , fax. 032 3513309, -10, 3513369
 • Data zamieszczenia: 2016-04-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
  ul. Strzelców Bytomskich 207 207
  41-914 Bytom, woj. śląskie
  tel. 032 3513300, 3513301, 3513364, fax. 032 3513309, -10, 3513369
  REGON: 27690250400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.srk.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Jednoosobowa Spółka Skarbu Państwa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zabudowa rurociągów w szybach Oddziału CZOK:CzęśćIDostawa i zabudowa rurociągu tłocznego DN500 w szybie Bańgów i na powierzchni Etap IIICzęść IIZabudowa rurociągu tłocznego w szybie Gigant-etap IIIprzebudowa nadszy-bia,zabudowa rurociągu na poz825,zabudowa w szybie,dostawa rur do szybu-kontynuacja prac rozpoczętych w 2014,dostawa rur dla realizacji etapu III w 2016r.CzęśćIII-Wymiana rurociągu p.poż.DN150 w szybie Gigant od poz 575 do poz825 do stacji redukcyjnej,częściowa dostawa rur.Część IV-Wymiana rurociągu spustowego DN300 zpoz 600m do poz690m w szybie Jan III
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zabudowa rurociągów w szybach Oddziału CZOK :Część I - Dostawa i zabudowa rurociągu tłocznego DN500 w szybie Bańgów i na powierzchni Etap III Część II-Zabudowa rurociągu tłocznego w szybie Gigant-etap III- przebudowa nadszybia, zabudowa rurociągu na poz. 825, zabudowa w szybie, dostawa rur do szybu - kontynuacja prac rozpoczętych w 2014, dostawa rur dla realizacji etapu III w 2016 r. Część III -Wymiana rurociągu p.poż. DN150 w szybie Gigant od poz.575 do poz.825 do stacji redukcyjnej,częściowa dostawa rur. Część IV - Wymiana rurociągu spustowego DN300 z poz. 600m do poz. 690m w szybie Jan III
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452300008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 6 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: Część I -32 000,00 zł ( słownie: trzydzieści dwa tysiące złotych 00/100). Część II - 92 000,00 zł ( słownie: dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych 00/100). Część III - 12 000,00 zł ( słownie: dwanaście tysięcy złotych 00/100). Część IV - 4 600,00 zł ( słownie: cztery tysiące sześćset złotych 00/100).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.srk.com.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach