Przetargi.pl
Remont chodnika wraz z odwodnieniem i wymianą krawężnika na DP 1096 S i 1099 S odc. od szkoły do kościoła w m. Podlesie, gm. Lelów

Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie ogłasza przetarg

 • Adres: 42-217 Częstochowa, ul. Sobieskiego 9
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 034 3785467 , fax. 034 3785468
 • Data zamieszczenia: 2009-09-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie
  ul. Sobieskiego 9 9
  42-217 Częstochowa, woj. śląskie
  tel. 034 3785467, fax. 034 3785468
  REGON: 15140600900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzdczestochowa.4bip.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont chodnika wraz z odwodnieniem i wymianą krawężnika na DP 1096 S i 1099 S odc. od szkoły do kościoła w m. Podlesie, gm. Lelów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest remont chodnika wraz z odwodnieniem i wymianą krawężnika na DP 1096 S i 1099 S odc. od szkoły do kościoła w m. Podlesie, gm. Lelów
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452231402
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 60 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1.1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 1.2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawia pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,tj: 1.2.1. wykonali w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie minimum 1 robotę budowlaną, tożsamą z przedmiotem niniejszego postępowania o wartości każdej roboty nie mniejszej niż: 30.000,00 zł (brutto). Określenie roboty budowlane tożsame z przedmiotem niniejszego postępowania oznacza: wykonanie robót na drogach publicznych -budowa, przebudowa lub remont chodnika wraz z odwodnieniem. 1.2.2. dysponują osobą - kierownikiem robót - posiadającą uprawnienia budowlane zgodne z przedmiotem zamówienia (specjalność drogowa), bez ograniczeń w pełnieniu obowiązków Kierownika Budowy, zgodnie z wymogiem ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.). 1.3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 1.4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania w-w warunków 2.1. Ocena spełnienia w-w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia- nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach lub oświadczeniach wyszczególnionych w rozdziale 6 niniejszej siwz. 2.2. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w-w warunki wykonawca spełnił.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykaz oświadczeń potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu: 1.1. Każdy wykonawca przystępujący do postępowania składa oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. W tym celu należy wypełnić, podpisać i opieczętować oświadczenia w załącznikach nr 2 i nr 3 do siwz. 2. Wykaz dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu: 2.1. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 - prawo zamówień publicznych, zamawiający żąda następującego dokumentu: 2.1.1. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2.1.2. aktualnych zaświadczeń właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 2.2. W celu potwierdzenia opisanego przez zamawiającego warunku posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zamawiający żąda: 2.2.1. wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów (wystawionych przez zarządcę dróg publicznych) potwierdzających, że roboty te zostały wykonane za podaną wartość i należycie, w tym celu należy wypełnić zał. nr 5 i dołączyć referencje (w referencjach podając jedną inwestycję, na którą składają się różne czynności, należy podać również kwotę za czynność potwierdzającą spełnianie w-w warunku). 2.2.2. wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności (wg wzoru w zał. nr 6 do siwz). 2.2.3. Pisemne zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie, o którym mowa w pkt 6.4.2, wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował. 2.2.4. dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane ustawą z dnia 7 lipca Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 Nr 156, poz. 1118 ze zm.) uprawnienia tj.: a) budowlane do kierowania robotami budowlanymi drogowymi b) zaświadczenia wydane przez izbę samorządu zawodowego potwierdzające aktualny wpis kierownika budowy na listę członków tej izby.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pzdczestochowa.4bip.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną